Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

vColdstorage

Dịch vụ lưu trữ dài hạn trên đám mây

Image Removed

vCS

Giải pháp chăm sóc khách hàng thông minh giúp cung cấp hệ thống tổng đài xây dựng hoàn toàn trên điện thoại di động.

Image Removed

vCloudcam

Dịch vụ lưu trữ, quản lý và giám sát thiết bị camera dựa trên nền tảng điện toán đám mây.

Image Removed

vCloudDrive

Giải pháp lưu trữ và chia sẻ file trên nền tảng đám mây với độ tin cậy cao, tốc độ cao và dễ dàng truy cập trên nhiều nền tảng thiết bị.

Image Removed

vMeeting

Giải pháp hội họp và làm việc trực tuyến trên nền tảng cloud