[Rclone] Mount vStorage thành Local Drive trên Linux

Để thực hiện Mount vStorage thành Local Drive trên Linux sử dụng Rclone, hãy làm theo hướng dẫn sau:

1: Tải & cài đặt rclone theo hướng dẫn sau:

Với CentOS 7:

curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash sudo yum install fuse -y

Với các OS khác: bạn tham khảo link download tại: https://downloads.rclone.org/v1.55.1/

Lưu ý: Nếu rclone của bạn đang sử dụng version cũ < 1.50 (Để kiểm tra version, bạn dùng lệnh rclone version), bạn nên upgrade xuống rclone version mới theo cách sau:

sudo rm /usr/bin/rclone sudo rm /usr/local/share/man/man1/rclone.1

  • Nếu bạn cài theo repo của OS, bạn có thể:

yum remove rclone

Sau đó, bạn tải và cài đặt version mới như hướng dẫn ở trên.

2: Tạo file chứng thực rclone.conf theo mẫu sau:

[vstorage]

type = swift

env_auth = false

auth_version = 3

user = ******

key = ******

auth = https://hcm.auth.vstorage.vngcloud.vn/v3

tenant_id = 410ded5c02674846b534ff7b4a894c2e

endpoint_type = public

tenant_domain = default

domain = default

location_constraint = HCM01

region = HCM01

Các thông tin bên trên bạn có thể thực hiện lấy theo hướng dẫn tại Tích hợp công cụ Rclone với vStorage. Trong đó:

  • User/ Key: thông tin Swift user bạn khởi tạo từ IAM.

  • Auth: xem tại Farm là gì?

  • Tenant_id: thông tin project id, bạn có thể lấy tại vStorage Portal.

Trước khi mount, bạn kiểm tra kết nối tới vStorage bằng lệnh lsd của rclone với cú pháp:

rclone --config=rclone.conf lsd vstorage:

Nếu bạn đã sử dụng vStorage trước đó, bạn sẽ thấy các container chứa các file mình đã upload lên.

3: Để thực hiện mount, bạn dùng câu lệnh với cú pháp sau:

rclone mount --config=rclone.conf vstorage:<container_name> <mount_point> --vfs-cache-mode full --allow-non-empty --allow-other --drive-chunk-size 128M --max-read-ahead 200M --dir-cache-time 30m --daemon

trong đó:

- container_name: tên container bạn sẽ backup file vào trên vStorage. (nếu chưa có, rclone sẽ tự động sinh ra). Lưu ý, bạn nên đặt một tên khác các container hiện có.

- mount_point: vùng sẽ mount trên local của bạn.

VD: bạn muốn mount container tên backup tại đuờng dẫn /backup trên máy local:

rclone mount --config=/root/.config/rclone/rclone.conf vstorage:backup /backup --vfs-cache-mode full --allow-non-empty --allow-other --drive-chunk-size 128M --max-read-ahead 200M --dir-cache-time 30m --daemon

Quá trình mount sẽ mất một lúc để hoàn thành. (Khoảng 3').

Để test quá trình mount đã hoàn thành hay chưa, bạn có thể tạo file vào vùng mount trên:

VD: touch /backup/abc

Đợi một lúc để quá trình sync dữ liệu diễn ra (tùy dung dung lượng file của bạn mà quá trình này sẽ nhanh hay chậm).

Để check quá trình sync đã thành công, bạn dùng lệnh ls của rclone để kiểm tra:

rclone --config=rclone.conf ls vstorage:<container_name>

VD:

rclone --config=rclone.conf ls vstorage:backup

Để unmount, bạn dùng lệnh sau:

fusermount -uz <mount_point>

Last updated