Windows

Trước khi thực hiện cài đặt agent trên các hệ điều hành mà chúng tôi hỗ trợ bên dưới, bạn cần phải tải xuống certificate theo hướng dẫn tại Khởi tạo Certificate. Trong tệp tải xuống sẽ chứa các certificate được sử dụng để xác thực với hệ thống vMonitor Logs. Sử dụng thông tin này với các hướng dẫn bên dưới để hoàn thành việc thiết lập Agent for Log.

Cài đặt

Xác định một loại agent mà mình muốn cài và làm theo hướng dẫn của agent đó dưới đây:

 • Giải nén thư mục filebeat vừa tải xuống

 • Sao chép các file user.cer.pem, user.key.pem, VNG.trust.pem từ thư mục certificate vào thư mục filebeat đã giải nén. giả sử dưới đây chúng tôi đã giải nén filebeat vào thư mục C:\filebeat-8.7.1-windows-x86_64

 • Chạy thủ công câu lệnh bên dưới với PowerShell

cd C:\filebeat-8.7.1-windows-x86_64
.\filebeat.exe -c .\filebeat.yml
 • Trong đó: Trong file filebeat.yml, chúng tôi đã thiết lập ví dụ trong thư mục certificate tải về như dưới để đẩy nội dung file C:\agent.log về hệ thống.

filebeat.inputs:
- type: log
 paths:
  - C:\agent.log

output.kafka:
 hosts: ["$BOOTSTRAP_SERVERS"]
 topic: $TOPIC
 partition.round_robin:
  reachable_only: false
 required_acks: 1
 compression: gzip
 max_message_bytes: 1000000
 ssl.certificate_authorities:
  - $PATH_FILE_VNG_TRUST_PEM
 ssl.certificate: $PATH_FILE_USER_CER_PEM
 ssl.key: $PATH_FILE_USER_KEY_PEM
 ssl.verification_mode: "none"
logging.level: info
logging.to_files: true
logging.files:
 path: /var/log/filebeat
 name: filebeat
 keepfiles: 7
 permissions: 0644

Trong đó:

 • Tại input đường dẫn tới file log

 • Tại output , các biến cần điền bạn lấy từ bước tải certicate ở trên:

  • $BOOTSTRAP_SERVERS, $TOPIC lấy trong file info.md

  • $PATH_FILE_VNG_TRUST_PEM,$PATH_FILE_USER_CER_PEM,$PATH_FILE_USER_KEY_PEM là đường dẫn tới file VNG.trust.pem user.cer.pem user.key.pem

Cài đặt service chạy background:

Trên powershell khi đã vào đường dẫn filebeat

.\install-service-filebeat.ps1

Chúng tôi khuyên bạn nên thử chạy thủ công thành công trước để xác định vấn đề nếu có.


Last updated