Public NAT Instance

Public NAT instance trên VNG Cloud là một dịch vụ mạng cho phép các instance trong private subnet giao tiếp với các dịch vụ ngoài internet và chặn các truy cập từ internet vào những instance này.

Last updated