Bước 4: Phục hồi dữ liệu trên Veeam

Bạn đã tạo được Repository và Job trên phần mềm Veeam Backup & Replication. Bây giờ bạn đã có thể thực hiện phục hồi dữ liệu khi có sự cố xảy ra với những cấu hình tr6en Veeam đã tạo.

Thực hiện Phục hồi dự liệu theo những bước sau:

  1. Tại Home, chọn mục Backups/Object Storage, chọn Job đã backup , chọn máy Computer). Nhấn chuột phải chọn "Restore guest files" rồi chọn "Microsoft Windows" ;

  2. Tại màn hình "File Level Restore", tại Tab "Restore Point", bạn chọn thời điểm backup phù hợp muốn lấy lại dữ liệu, sau đó nhấn "Next".

  3. Tại màn hình "Reason", điền lý do cần phục hồi dữ liệu, sau đó nhấn "Next".

  4. Tại tab "Summary", sau đó nhấn "Browse".

  5. Màn hình giao diện Backup Browse hiện ra, chọn đến folder cần restore dữ liệu;

  6. Chọn Nút "Restore" trên thanh menu, chọn "Overwrite";

  7. Hệ thống tự động chạy phục hồi dữ liệu, sau khi phục hồi hoàn tất thì nhấn "Close".


Video hướng dẫn cài đặt

Đang cập nhật.


Ví dụ hướng dẫn Phục hồi dữ liệu với Phiên bản Veeam Backup & Replication 12

Hướng dẫn sau đây để phục hồi (restore) lại dữ liệu khi gặp sự cố sự cố mất file

Ở đây Dữ liệu ở Mục E:\Backup_Veem có dữ liệu "Backup File" bị hỏng (hoặc bị mất) để phục hồi thì thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại Home, chọn mục Backups/Object Storage

Tại đây, người dùng chọn Job đã backup cho folder đã backup, sau đó chọn máy (Computer) mà Job chạy backup. Nhấn chuột phải chọn "Restore guest files" rồi chọn "Microsoft Windows".

Bước 2: Giao diện "File Level Restore" hiện ra, tại Tab "Restore Point", tất cả thời điểm đã backup sẽ liệt kê, người dùng chỉ chọn thời điểm backup phù hợp muốn lấy lại dữ liệu. Sau đó nhấn "Next".

Bước 3: Tại tab "Reason", người dùng có thể điền mô tả lý do cần restore phục hồi file. sau đó nhấn "Next".

Bước 4: Tại tab "Summary", hiển thị tổng kết những thông tin phục hồi dữ liệu. Sau đó nhấn "Browse".

Bước 5: Màn hình giao diện Backup Browse hiện ra, chọn đến folder cần restore dữ liệu. (Có thể thấy được "file đã mất" cần phục hồi có trong phần backup.

Bước 6: Chọn Nút "Restore" trên thanh menu, chọn "Overwrite" (chép đè lên những đang tồn tại).

Bước 7: Hệ thống tự động chạy phục hồi dữ liệu:

Bước 8: Khi hệ thống xử lý hoàn tất, người dùng có thể thấy "file đã mất" được phục hồi thành công .

Hoàn tất việc phục hồi dữ liệu.

Last updated