Khởi tạo Pfsense trên HCM03

Bước 1 : Vào marketPlace để chọn Pfsense

Bước 2 : Chọn Pfsense để cài đăt

Bước 3 : chọn cấu hình cho Pfsense

Bước 4: Cấu hình interface thông qua Console

4.1 : assign Interface :

4.2 : Assigne WAN : vtnet0 ; LAN : vtnet1

WAN : vtnet0

LAN : vtnet1

4.3 : Gán IP vào mạng LAN

Lấy IP được cấp trên Portal để gán vào LAN interface :

Gán IP vào interface

IP Local Pfsense là https://LocalIP/

Bước 5 : Cấu hình Pfsense ban đầu : access vào https//local_IP/ và tiến hành step by step cấu hình :

Last updated