Nạp Credit cho khách hàng

  • Với những khách hàng của đại lý, việc nạp credit trực tiếp vào ví là không thể. Do vậy để mua được dịch vụ của VNG Cloud, các đại lý sẽ thực hiện nạp credit cho khách hàng theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

  • Việc nạp credit sẽ được thực hiện bằng cách chuyển số credit từ tài khoản đại lý cho tài khoản khách hàng. Khi giao dịch hoàn tất hệ thống sẽ thực hiện trừ số credit đã nạp từ tài khoản của đại lý và cộng vào tài khoản của khách hàng.

Bước 1: chọn menu “Tài khoản”

Bước 2: Tìm và chọn tài khoản muốn nạp credit

Tìm những tài khoản đã chính thức được duyệt là tài khoản của khách hàng (có trạng thái=” Đã xác nhận”) như hình sau

Nhấn chọn vào dòng chứa tài khoản muốn nạp credit

Màn hình tiếp theo sẽ tương tự như sau:

Bước 3: Nạp credit

Sau khi chọn chức năng “Nạp credit” ở hình trên, màn hình tương tự như sau:

Mô tả màn hình:

(1): Mô tả nạp credit cho khách hàng nào (dùng tên thường dùng của khách hàng)

(2): Liệt kê số dư credit của tài khoản đại lý và tài khoản khách hàng

(3): Số credit muốn tiếp tục nạp cho khách hàng, chọn giá trị thích hợp hoặc chọn “Giá trị tùy chỉnh” để nhập vào số tiền muốn nạp cho khách hàng

Để xem chi tiết các giao dịch chuyển credit cho khách hàng, người dùng có thể xem tại các màn hình chức năng sau

  • Báo cáo credit sử dụng trong kỳ

  • Báo cáo nạp credit trong kỳ

  • Lịch sử credit

Last updated