Lọc danh sách

Danh sách cho phép user lọc theo Site hoặc theo tình trạng sở hữu của tủ rack

Dưới đây là chú thích về các loại tình trạng sở hữu của tủ rack:

  • Leased: là các tủ rack, rack unit mà bạn thuê trọn rack

  • Reserved: là các tủ rack, rack unit được để dành cho bạn

  • RU Leased: là các tủ rack trong đó có Rack unit đã để dành cho bạn hoặc cho bạn thuê.


Các tính năng có trong Space list:


Last updated