Làm việc với Synthetic Test Quota

Tổng quan

Một Synthetic test quota là một thuật ngữ trên vMonitor Platform thể hiện một gói giám sát thông qua API với số lượng API test và alarm cụ thể mà bạn thực hiện mua sắm trên VNG Cloud. Tại một thời điểm bạn chỉ có thể sở hữu một Synthetic test quota và sử dụng chúng như một cách tổ ức tài nguyên cho các nhóm hay phòng ban sử dụng với mục đích khác nhau.


Khởi tạo Synthetic Test Quota

Để khởi tạo Synthetic test quota, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn Quota & Usage.

 3. Chọn Buy Synthetic test quota.

 4. Tiếp tục chọn Buy Synthetic test quota.

Nhằm thuận tiện cho quá trình dùng thử sản phẩm, chúng tôi cung cấp cho bạn một Free Tier với Package 10 API test, bạn có thể mua gói Synthetic test quota này với giá 0 VNĐ và sử dụng chúng trong chu kỳ 1 tháng. 7 ngày trước khi hết hạn package free này, bạn có thể tiếp tục gia hạn và sử dụng với chu kỳ 1 tháng kế tiếp.


Xem thông tin Synthetic Test Quota

Sau khi bạn khởi tạo Synthetic test quota, bạn có thể xem thông tin gói Synthetic test quota mà bạn vừa thực hiện khởi tạo bằng cách:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn Synthetic test usage.

Hệ thống hiển thị thông tin gói Synthetic test quota đã được khởi tạo và usage thực tế bạn đang sử dụng của gói Synthetic test quota đó. Bạn có thể thực hiện Gia hạn trong vòng 7 ngày trước ngày hết hạn của gói Synthetic test quota bằng cách chọn Renew.


Gia hạn Synthetic Test Quota

Bạn đã khởi tạo Synthetic test quota với chu kỳ sử dụng mặc định 1 tháng. Hiện tại đã gần tới thời điểm gói Synthetic test quota hết hạn và bạn có nhu cầu tiếp tục sử dụng gói này trong thời gian kế tiếp. Để giải quyết vấn đề nêu trên, bạn có thể gia hạn chu kỳ sử dụng gói thông qua tính năng renew mà chúng tôi cung cấp.

Để gia hạn một Synthetic test quota, bạn có thể:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn Synthetic test usage.

 4. Tại gói Synthetic test quota đang sử dụng, chọn Renew.

 5. Tiếp tục chọn Renew.

Bạn chỉ có thể gia hạn sử dụng gói Synthetic test quota trong vòng 7 ngày trước thời điểm hết hạn của gói Synthetic test quota hiện tại.


Xóa Synthetic Test Quota

Bạn đã khởi tạo một Synthetic test quota ban đầu phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn. Nếu bạn không có nhu cầu sử dụng gói Synthetic test quota đã tạo, chúng tôi khuyến khích bạn nên xóa gói Synthetic test quota này để tối ưu chi phí.

Để xóa một Synthetic test quota, bạn có thể:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn Synthetic test usage.

 4. Tại gói Synthetic test quota đang sử dụng, chọn Xóa.

 5. Tại màn hình xác nhận xóa Synthetic test quota, chọn Xóa.

Sau khi bạn bạn thực hiện xóa gói Synthetic test quota thì gói Synthetic test quota bị xóa sẽ biến mất khỏi danh sách gói Synthetic test quota của bạn.

Do hành động xóa Synthetic test quota tiềm ẩn nhiều rủi ro (không thể khôi phục lại tài nguyên sau khi thực hiện xóa) nên chúng tôi khuyến cáo bạn hãy xem xét cẩn thận trước khi thực hiện xóa.

Last updated