Các ứng dụng hỗ trợ tích hợp

Kubernetes (thường được viết tắt là "K8s") là một hệ thống mã nguồn mở để tự động hóa việc triển khai, quản lý và mở rộng các ứng dụng container. Nó được phát triển ban đầu bởi Google và sau đó được chuyển giao cho Cloud Native Computing Foundation (CNCF) để duy trì và phát triển. Kubernetes cho phép bạn quản lý một số lượng lớn các container chạy trên một mạng máy tính phân tán. Nó giúp bạn tạo, triển khai, mở rộng và quản lý các ứng dụng được đóng gói trong các container một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp khả năng tự phục hồi, cân bằng tải và tự động mở rộng. Kubernetes rất phù hợp cho việc triển khai và quản lý các ứng dụng phức tạp, đặc biệt là trong môi trường cloud. Nó giúp tự động hóa nhiều khía cạnh của quản lý ứng dụng, giảm thiểu công việc thủ công và tăng khả năng mở rộng và ổn định của hệ thống.

Để biết cách tích hợp Kubernetes với vMonitor Platform, hãy xem tại Kubernetes.

Last updated