K8S Flavor

Trong một Kubernetes cluster, cấu hình "flavor" thường được gọi là "node instance type" hoặc "node profile". Đây là một cấu hình tài nguyên phần cứng dành cho Kubernetes Cluster với các tùy chọn cụ thể hóa về tài nguyên như CPU, RAM, GPU mà bạn có thể chọn để cấu hình cho Master Node và Minion Node trong cluster của bạn. Cấu hình này quyết định hiệu năng và khả năng chịu tải của các node trong cluster.

Master Node Flavor: Master Node là trung tâm quản lý của cluster Kubernetes và không chạy các ứng dụng sản phẩm. Do đó, cần ít tài nguyên hơn so với Worker Node.

  • CPU và RAM: Master Node cần ít tài nguyên CPU và RAM hơn vì nó chủ yếu thực hiện quản lý và điều phối công việc của các Worker Node.

  • GPU: K8S chủ yếu tập trung vào việc quản lý và phân phối các ứng dụng và dịch vụ nên ít khi sử dụng GPU tuy nhiên có một vài trường hợp đòi hỏi GPU để thực hiện các tác vụ đồ họa, học máy, xử lý dữ liệu lớn và nhiều tác vụ khác

Minion Node Flavor: Minion Node chạy các container của ứng dụng và phải có đủ tài nguyên để hỗ trợ chúng.

  • CPU và RAM: Cấu hình này tùy thuộc vào số lượng và loại container bạn muốn chạy trên mỗi Minion Node. Cung cấp đủ tài nguyên CPU và RAM để đảm bảo hiệu suất của ứng dụng.

  • GPU: K8S chủ yếu tập trung vào việc quản lý và phân phối các ứng dụng và dịch vụ nên ít khi sử dụng GPU tuy nhiên có một vài trường hợp đòi hỏi GPU để thực hiện các tác vụ đồ họa, học máy, xử lý dữ liệu lớn và nhiều tác vụ khác

Cần lưu ý rằng cấu hình flavor phải được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của ứng dụng và khả năng của tài nguyên hệ thống. Một cấu hình không thích hợp có thể dẫn đến hiệu năng kém hoặc thất bại của ứng dụng trong cluster Kubernetes của bạn.

VNG Cloud K8S cung cấp các Flavor phù hợp với đa dạng nhu cầu để người dùng có thể lựa chọn theo bảng bên dưới:


Master Node Flavor

Flavor ID

Tên Flavor

CPU

Bộ nhớ RAM (GB)

GPU

CPU Flatform

flav-07b02234-7981-4f79-bc58-137148b56a6f

eci.ins.s-general-2x4

2

4

0

Powered by Intel Broadwell and Cascade Lake CPU platforms

flav-70a62913-b591-40d0-8774-7d79d2fdfd37

eci.ins.s-general-4x8

4

8

0

Powered by Intel Broadwell and Cascade Lake CPU platforms

flav-e63afe0f-7fe5-4afd-96a3-88046dd08aaf

eci.ins.s-general-8x16

8

16

0

Powered by Intel Broadwell and Cascade Lake CPU platforms

Minion Node Flavor

Flavor ID

Tên Flavor

CPU

Bộ nhớ RAM (GB)

GPU

CPU Flatform

Flavor ID

Tên Flavor

CPU

Bộ nhớ RAM (GB)

GPU

CPU Flatform

flav-49528db1-71d2-452f-bf75-e48c7ae0922f

eci.ins.s1-highmem-2x16

2

16

0

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

flav-a3b67f38-dd45-47e3-8755-273b6b1e506f

eci.ins.s1-highmem-4x32

4

32

0

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

flav-54a945d5-a811-4c55-a22f-6b3338223794

eci.ins.s1-highmem-8x64

8

64

0

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

flav-bf0dc4ef-3262-4730-a1fb-14eb27ba1fdb

eci.ins.s1-highmem-16x128

16

128

0

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

flav-50d0f16b-cc73-4301-ae6e-07ef3b538a6c

eci.ins.s1-highmem-32x256

32

256

0

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

flav-afef7157-38ac-49e0-8329-327f1559733e

eci.ins.s1-standard-2x8

2

8

0

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

flav-bb0bc0db-2710-44a1-933e-2b9e1fb99d6e

eci.ins.s1-standard-4x16

4

16

0

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

flav-d83e3d9d-83a6-4935-aca7-e7891a415a51

eci.ins.s1-standard-8x32

8

32

0

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

flav-4ee7c1db-ad75-4b0a-9f8a-3e43f0b27df3

eci.ins.s1-standard-16x64

16

64

0

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

flav-12f11d02-ab75-4157-8a14-f7be6f14095e

eci.ins.s1-standard-32x128

32

128

0

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

flav-a0e2e1b8-4278-441b-9857-465e507fb38f

eci.ins.s1-highcpu-2x2

2

2

0

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

flav-4988e043-2cee-4e64-bf8b-e97171a66045

eci.ins.s1-highcpu-4x4

4

4

0

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

flav-e87c9a15-e1bc-4ee1-a25d-389dbadc4325

eci.ins.s1-highcpu-8x8

8

8

0

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

flav-152e00ea-5412-44c5-868f-0b30e37e4f90

eci.ins.s-general-2x4

2

4

0

Powered by Intel Broadwell and Cascade Lake CPU platforms

flav-f5e0201d-606f-4480-be72-de11f46d48ff

eci.ins.s-general-4x8

4

8

0

Powered by Intel Broadwell and Cascade Lake CPU platforms

flav-aece130a-2a09-4d0d-b5eb-0c79589f1547

eci.ins.s-general-8x16

8

16

0

Powered by Intel Broadwell and Cascade Lake CPU platforms

flav-4b949be1-e3ef-4d73-8ce4-cd264fee86df

eci.ins.s-general-16x32

16

32

0

Powered by Intel Broadwell and Cascade Lake CPU platforms

flav-4d67306c-6fd2-4363-85ac-98e4319d7eb6

eci.ins.s1-highcpu-16x16

16

16

0

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

Last updated