Sử dụng Compute Encryption Volume

Bước 1 : Khởi tạo Server đến bước Volume Setting thì sẽ có option lựa chon Compute Encryption

Bước 2 : Chọn giải thuật Mã Hóa cho Volume

*** Volume cho HDH (OS) có thể không cần enable mã hóa và vẫn sử dụng được tính năng mã hóa cho các Volume Data khác.

Tạo 1 Volune Data có tính năng MÃ HÓA để gắn vào Server MÃ HÓA

Bước 1: Tạo Volume

Bước 2 : Tạo Volume với giải thuật encryption

Bước 3 : Attach Volume đó vào Server đã enable tính năng Compute Encryption

Last updated