Xóa PersistentVolume và PersistentVolumeClaim

Khi không còn nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể xóa PV (Lưu ý cần xóa các resource đang sử dụng PVC trước khi delete PV):

# kubectl delete -f nginx-pvc.yaml

Last updated