Logs

Hiện tại, vMonitor Platform đã hỗ trợ bạn xem log hoạt động của vLB instance. Bạn cần đăng kí Log Quota cũng như Enable detailed monitoring của vLB tương ứng mới xem được. Chi tiết bạn tham khảo link: vLB-Log

Last updated