Hạn mức tài nguyên

DataSync thiết lập hạn mức tài nguyên để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ nhanh chóng và linh hoạt cho tất cả khách hàng. Hạn mức tài nguyên này là mức tối đa mà chúng tôi đề xuất và một số hạn mức tài nguyên có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu lưu trữ của bạn. Để gửi yêu cầu điều chỉnh tăng hạn mức, vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ VNG Cloud và tạo yêu cầu.

Các bảng sau đây liệt kê các giá trị tối đa cho tài nguyên lưu trữ trên DataSync của bạn.

Bạn không thể điều chỉnh các giá trị hạn mức này.

STT

Quota

Mặc định

Giải thích

STT

Quota

Mặc định

Giải thích

1

SSO User Account/ Email-SĐT

20

1 Email - SĐT được phép đăng ký tối đa 20 SSO User Account thông qua VNG Cloud Portal

2

IAM User Account/ Root User Account

20

1 Root User Account được phép khởi tạo tối đa 20 IAM User Account thông qua IAM Portal

3

Transfer Job/Root User Account

5

1 Root User Account được phép khởi tạo tối đa 5 Transfer Job

4

Include Filter/ Transfer Job

5

1 Transfer Job được tạo tối đa 5 Include filter.

5

Exclude Filter/ Transfer Job

5

1 Transfer Job được tạo tối đa 5 Exclude filter.

6

Email Notification / Transfer Job

5

1 Tranfer Job được tạo tối đa 5 email nhận notification.

Last updated