Xóa Cache

Cho phép xóa các nội dung đã cache trước đó trên hệ thống CDN

Tại đây, bạn có thể thực hiện các lựa chọn phù hợp:

Bạn chọn 1 trong các tùy chọn này:

  • All: sẽ xóa hết tất cả link (tất cả Cache của resources trên CDN)

  • BEGIN: Bắt đầu bằng chuỗi nhập vào

  • END: Kết thúc bằng chuỗi nhập vào

  • CONTAIN: Có chứa chuỗi nhập vào

  • Fix: xóa đúng với link được nhập ở ô 2 (URI của resource trên CDN)

Last updated