Kiểm tra hiệu suất IOPS

Chủ đề này mô tả cách kiểm tra hiệu suất IOPS của SSD . Thông số kỹ thuật của đĩa và điều kiện kiểm tra ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra. Nếu bạn định cấu hình các điều kiện kiểm tra như được mô tả trong ví dụ sau để tận dụng tối đa hiệu suất của hệ thống đa lõi và đồng thời cao, thì bạn có thể nhận được giá trị IOPS là rất cao khi thực hiện kiểm tra Stress test trên SSD.

Điều kiện thử nghiệm

 • Thao tác mẫu: ghi ngẫu nhiên (random read & random write).

 • Image: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản mới hơn của hình ảnh công khai Linux do VNG Cloud cung cấp, chẳng hạn như Almalinux9.0 x 64, AmalinuxOS-8.5 x 64

 • Công cụ: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng FIO.

Ghi chú hoạt động

Cảnh báo

 • Bạn có thể thu được kết quả kiểm tra chính xác bằng cách kiểm tra phân vùng đĩa. Tuy nhiên, bạn có thể phá hủy cấu trúc hệ thống tệp trong phân vùng đĩa nếu bạn trực tiếp kiểm tra phân vùng đó. Trước khi bạn kiểm tra đĩa, chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu dữ liệu của mình bằng cách chụp nhanh đĩa. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo ảnh chụp nhanh của đĩa .

 • Chúng tôi khuyên bạn không nên kiểm tra đĩa chứa hệ điều hành hoặc đĩa lưu trữ dữ liệu quan trọng. Để tránh mất dữ liệu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ổ đĩa mới không chứa dữ liệu cho thử nghiệm.

Kiểm tra hiệu suất đồng thời random read & random write

 1. Tạo một Server với ổ đĩa Volume có loại NVME với IOPS 1000 tại trang chủ vServer

 2. Kết nối vào Server của bạn. Để biết thêm thông tin hãy xem hướng dẫn Kết nối vào máy chủ ảo.

 3. Chạy lệnh sau để cài đặt FIO:

sudo yum install -y epel-release && yum install -y fio || ( apt-get update && apt-get install -y fio )
 1. Sử dụng câu lệnh sau để thực hiện đo lường hiệu suất SSD: Tạo 1 file 4GB, thực hiện việc đọc/ghi đồng thời với blocksize 4KB theo tỉ lệ 75% – 25% (tức 3 đọc/1 ghi) và thực hiện đồng thời 64 tác vụ một lúc. Tỉ lệ 3:1 rất phổ biến và xấp xỉ với các dạng database hiện nay.

sudo fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --direct=1 --gtod_reduce=1 --name=TGS --filename=TGS --bs=4k --iodepth=64 --size=4G --readwrite=randrw --rwmixread=75 --numjobs=8
 1. Đây là kết quả sau khi chạy hoàn tất với numjob = 1:

Có thể thấy, VPS test có thể thực hiện đồng thời IOPS = 7500 tác vụ đọc và. IOPS = 2506 tác vụ ghi mỗi giây.

Kết quả với numjob = 8:

Có thể thấy, VPS test có thể chạy 8 job với mỗi job có IOPS = 938 tác vụ đọc và IOPS = 313 tác vụ ghi mỗi giây.

Kiểm tra hiệu suất random read

 1. Sử dụng câu lệnh sau để thực hiện đo lường hiệu suất SSD: Tạo 1 file 4GB, thực hiện việc đọc với tất cả hiệu năng của ổ cứng với blocksize 4KB và thực hiện đồng thời 64 tác vụ một lúc.

sudo fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --direct=1 --gtod_reduce=1 --name=TGS --filename=TGS --bs=4k --iodepth=64 --size=4G --readwrite=randread --numjobs=8
 1. Đây là kết quả sau khi chạy hoàn tất với numjob = 1:

Có thể thấy, VPS test có thể thực hiện IOPS = 10.0K (10000) tác vụ đọc mỗi giây. Kết quả với numjob = 8:

Có thể thấy, VPS test có thể chạy 8 job với mỗi job có IOPS = 1254 tác vụ đọc mỗi giây.

Kiểm tra hiệu suất random write

 1. Sử dụng câu lệnh sau để thực hiện đo lường hiệu suất SSD: Tạo 1 file 4GB, thực hiện việc ghi với tất cả hiệu năng của ổ cứng với blocksize 4KB và thực hiện đồng thời 64 tác vụ một lúc.

sudo fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --direct=1 --gtod_reduce=1 --name=TGS --filename=TGS --bs=4k --iodepth=64 --size=4G --readwrite=randwrite --numjobs=8
 1. Đây là kết quả sau khi chạy hoàn tất với numjob = 1:

 1. Có thể thấy, VPS test có thể thực hiện. IOPS = 10.0K (10000) tác vụ ghi mỗi giây. Kết quả với numjob = 8:

Giám sát hiệu suất ổ đĩa bằng vMonitor

Kết quả thử nghiệm kiểm tra hiệu suất ổ đĩa VNG Cloud

Last updated