Tổng quan Partner Portal

Khi người dùng đã đăng ký thành công tài khoản đại lý, log in vào Partner Portal màn hình sẽ tương tự như sau

Các chức năng hỗ trợ đối tác trên partner portal gồm

 1. Cho chọn ngôn ngữ trên portal: người dùng có thể chọn tiếng Việt hoặc Tiếng Anh

 2. Xem và cập nhật hồ sơ: người dùng có thể xem và cập nhật một số thông tin sau

  • Thay đổi mật khẩu

  • Xác thực hai lớp

  • Thay đổi mật khẩu

  • Xem lịch sử đăng nhập

 3. Đăng ký chiết khấu mua dịch vụ VNG Cloud

 4. Đăng ký tài khoản khách hàng, việc đăng ký tài khoản khách hàng giúp đối tác VNG Cloud có thể quản lý được doanh số bán hàng cùng như tra cứu, đối soát số liệu doanh thu và hoa hồng với VNG Cloud

 5. Thiết lập chiết khấu cho khách hàng đối tác: Giúp đối tác VNG Cloud quản lý được giá bán của người dùng sử dụng cho việc quản lý công nợ cũng như xuất hóa đơn cho khách hàng

 6. Nạp credit cho khách hàng mua dịch vụ VNG Cloud

 7. Xem lịch sử chiết khấu của đối tác, khách hàng của đối tác

 8. Báo cáo: xem các báo cáo về credit nạp, sử dụng, báo cáo chiết khấu và doanh thu phần bổ theo tháng

Last updated