Giới hạn sử dụng

Trong hệ thống IAM (Quản lý danh tính và Truy cập) của VNG Cloud, có một số hạn chế về số lượng đối tượng IAM có thể sử dụng trong hệ thống. Những hạn chế này được thiết lập để đảm bảo việc phân bổ tài nguyên hiệu quả và ngăn ngừa việc lạm dụng hoặc tiêu thụ tài nguyên quá mức. Những hạn chế này sẽ thay đổi tùy thuộc vào đối tượng đang được sử dụng. Dưới đây là một số điểm chính để giới thiệu về những hạn chế này:

Danh sách IAM Limitation

Mặc định, IAM VNG Cloud Service sẽ đặt ra giới hạn cho các thuộc tính như bên dưới:

Thuộc tính

Giới hạn

Mô tả

User Account

20

Giới hạn trên số lượng IAM User Account có thể có thuộc 1 Root User

Group

20

Giới hạn trên số lượng User Group có thể có thuộc 1 Root User

Service Account

20

Giới hạn trên số lượng Service Account có thể có thuộc 1 Root User

Policy

20

Giới hạn trên số lượng Policy có thể có thuộc 1 Root User

Identity Provider

5

Giới hạn trên số lượng Identity Provider có thể có thuộc 1 Root User

Thay đổi IAM Limitation

Hiện tại, IAM Console chưa hỗ trợ người dùng tự điều chỉnh các thuộc tính giới hạn này.

Trường hợp có nhu cầu thay đổi, người dùng chủ động tạo ticket để được hỗ trợ thêm tại đây: https://support.vngcloud.vn/#/app/dashboard

Last updated