Truy cập tài nguyên sử dụng tài khoản người dùng IAM

Để truy cập vào tài nguyên của bạn trên dịch vụ lưu trữ DataSync, bạn có thể truy cập thông qua DataSync Portal. Đối với DataSync Portal, bạn có thể sử dụng tài khoản người dùng Root hoặc người dùng IAM (IAM User Account) để truy cập vào. Nếu bạn chưa có tài khoản người dùng IAM, bạn vui lòng tham khảo tại Tài khoản người dùng IAM.

Thực hiện theo các bước bên dưới để đăng nhập vào DataSync với tài khoản người dùng IAM:

  1. Truy cập vào trang đăng nhập của dịch vụ DataSync: https://signin.vngcloud.vn.

  2. Trang đăng nhập chính sẽ xuất hiện. Chọn ĐĂNG NHẬP VỚI IAM USER ACCOUNT.

  3. Nhập địa chỉ email của người dùng Root khi đăng ký tài khoản VNG Cloud.

  4. Nhập tên người dùngmật khẩu của tài khoản IAM user account được tạo trên hệ thống vIAM.

  5. Chọn ĐĂNG NHẬP VỚI IAM USER ACCOUNT. Nếu trước đó bạn đã đăng nhập với tư cách người dùng IAM user account trong trình duyệt này, thì trình duyệt của bạn có thể nhớ địa chỉ tài khoản IAM user account. Nếu vậy, bạn sẽ thấy màn hình hiển thị ở bước 3. Sau khi đăng nhập thành công với IAM user account, trên màn hình chính của DataSync sẽ thể hiện loại user mà bạn đang sử dụng để đăng nhập (Root user account hay IAM user account).

  6. Sau khi đăng nhập thành công, bạn có quyền truy cập và thực hiện các tính năng được cung cấp bởi dịch vụ DataSync trên các tài nguyên được cấp quyền cho bạn. Chi tiết về các tính năng DataSync hỗ trợ, bạn vui lòng tham khảo tại Các tính năng của DataSync. Nếu tài khoản người dùng IAM của bạn chưa được cấp quyền thực hiện các tính năng của dịch vụ DataSync trên các tài nguyên, bạn vui lòng tham khảo Tài khoản người dùng IAM.

Last updated