CentOS

Trước khi thực hiện cài đặt agent trên các hệ điều hành mà chúng tôi hỗ trợ bên dưới, bạn cần phải tải xuống certificate theo hướng dẫn tại Khởi tạo Certificate. Thông tin hướng dẫn thiết lập agent nằm trong file readme, các script hướng dẫn cũng nằm trong tệp tin certificate được tải về. Sử dụng thông tin này với các hướng dẫn bên dưới để hoàn thành việc thiết lập Agent for Log.

Cài đặt

Xác định một loại agent mà mình muốn cài và làm theo hưỡng dẫn của agent đó dưới đây:

 • Nếu sử dụng script chuẩn bị sẵn trong thư mục tải về, chạy lệnh

sudo chmod +x filebeat.sh
sudo ./filebeat.sh <path-to-file-log>
 • Nếu cài thủ công, chạy lệnh

Tải tệp tin rpm: curl -L -O https://artifacts.elastic.co/downloads/beats/filebeat/filebeat-8.7.1-x86_64.rpm
Install filebeat: sudo rpm -vi filebeat-8.7.1-x86_64.rpm

Tiếp theo bạn cần cấu hình agent log. Các file cấu hình dưới đều đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn tại script khi tải certificate về, mô tả dưới đây giúp người đọc hình dung được nếu tạo manual sẽ thế nào.

Cấu hình

 • File /etc/filebeat/filebeat.yml. Cấu hình dưới đây sẽ lấy tất cả log trong file /var/log/app.log đẩy về vMonitor Platform:

filebeat.inputs:
- type: log
 paths:
  - /var/log/app.log

output.kafka:
 hosts: ["$BOOTSTRAP_SERVERS"]
 topic: "$TOPIC"
 partition.round_robin:
  reachable_only: false
 required_acks: 1
 compression: gzip
 max_message_bytes: 1000000
 ssl.certificate_authorities:
  - $PATH_FILE_VNG_TRUST_PEM
 ssl.certificate: "$PATH_FILE_USER_CER_PEM"
 ssl.key: "$PATH_FILE_USER_KEY_PEM"
 ssl.verification_mode: "none"
logging.level: info
logging.to_files: true
logging.files:
 path: /var/log/filebeat
 name: filebeat
 keepfiles: 7
 permissions: 0644
 • Trong đó Tại input đường dẫn tới file log

  Tại output , các biến cần điền bạn lấy từ bước tải certicate ở trên:

  • $BOOTSTRAP_SERVERS, $TOPIC lấy trong file info.md

  • $PATH_FILE_VNG_TRUST_PEM, $PATH_FILE_USER_CER_PEM, $PATH_FILE_USER_KEY_PEM là đường dẫn tới file VNG.trust.pem user.cer.pem user.key.pem

 • Đọc thêm cấu hình nâng cao khác tại Configure Filebeat | Filebeat Reference [8.8] | Elastic

filebeat.inputs:
- type: log
 paths:
  - /var/log/app.log

output.kafka:
 hosts: ["$BOOTSTRAP_SERVERS"]
 topic: "$TOPIC"
 partition.round_robin:
  reachable_only: false
 required_acks: 1
 compression: gzip
 max_message_bytes: 1000000
 ssl.certificate_authorities:
  - $PATH_FILE_VNG_TRUST_PEM
 ssl.certificate: "$PATH_FILE_USER_CER_PEM"
 ssl.key: "$PATH_FILE_USER_KEY_PEM"
 ssl.verification_mode: "none"
logging.level: info
logging.to_files: true
logging.files:
 path: /var/log/filebeat
 name: filebeat
 keepfiles: 7
 permissions: 0644

Quản trị

 • Start

systemctl start logstash
 • Enable

systemctl enable logstash
 • Stop

systemctl stop logstash
 • Reload

systemctl reload logstash
 • Restart

systemctl restart logstash
 • Observe

systemctl status logstash
journalctl -f --unit logstash
tail -f /var/log/logstash
 • Uninstall

yum remove logstash

systemctl start logstash
systemctl enable logstash
systemctl stop logstash
systemctl reload logstash
systemctl restart logstash
systemctl status logstash
journalctl -f --unit logstash
tail -f /var/log/logstash
yum remove logstash

Last updated