Cài đặt Log Agent trên Kubernetes

Trước khi thực hiện cài đặt agent trên các hệ điều hành mà chúng tôi hỗ trợ bên dưới, bạn cần phải tải xuống certificate theo hướng dẫn tại Khởi tạo Certificate. Thông tin hướng dẫn thiết lập agent nằm trong file readme, các script hướng dẫn cũng nằm trong tệp tin certificate được tải về. Sử dụng thông tin này với các hướng dẫn bên dưới để hoàn thành việc thiết lập Agent for Log.

Cài đặt

Bạn có thể cài đặt agent sử dụng Kubectl.

Mục tiêu khi triển khai trong môi trường k8s thường là để đẩy log của tất cả các pods khác. Do vậy ta nên triển khai agent dưới dạng daemon-set.

Kubectl

 • Sau khi khởi tạo Certificate, bạn ấy thông tin xác thực user, lưu vào vào k8s master node (hoặc bất kỳ máy nào lưu đang có kubectl và có quyền excute trên kubernetes).

 • Di chuyển vào agent muốn cài, thư mục k8s / kubectl. Chạy lệnh:

kubectl apply -f namespace.yml
kubectl apply -f configmap.yml
kubectl apply -f secret.yml
kubectl apply -f daemonset.yml

Để log gent có thể dọc được log của các pod khác bạn cần sửa máy bạn cần disable selinux. Trên trang chủ k8s cũng chỉ định disable selinux với centos Trên các k8s node chạy lệnh:

setenforce 0

và vào file /etc/sysconfig/selinux để sửa SELINUX=enforcing và thành SELINUX=disabled.

Các file cấu hình dưới đều đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn tại script khi tải certificate về, mô tả dưới đây giúp người đọc hình dung được nếu tạo manual sẽ thế nào.

Cấu hình

Bạn cần sửa {phần trong ngoặc} trong các file bên dưới cho phù hợp với môi trường của mình :

 • File namespace.yml.

apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
 name: agent-vmonitor-platform
 • File configmap.yml. Ví dụ như cấu hình dưới đây sẽ đẩy tất cả log của pod trong namespace web-app về hệ thống

 • {$BOOTSTRAP_SERVERS}, {$TOPIC} đọc tại file info.md thư mục certificate đã tải về.

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: filebeat
 namespace: agent-vmonitor-platform
data:
 filebeat.yml: >-
  filebeat.inputs:
  - type: log
   paths:
    - /var/log/pods/*/*/*.log

  output.kafka:
   hosts: {$BOOTSTRAP_SERVERS}
   topic: {$TOPIC}
   partition.round_robin:
    reachable_only: false
   required_acks: 1
   compression: gzip
   max_message_bytes: 1000000
   ssl.certificate_authorities:
    - /usr/share/filebeat/VNG.trust.pem
   ssl.certificate: /usr/share/filebeat/user.cer.pem
   ssl.key: /usr/share/filebeat/user.key.pem
   ssl.verification_mode: "none"
  logging.level: info
  logging.to_files: true
  logging.files:
   path: /var/log/filebeat
   name: filebeat
   keepfiles: 7
   permissions: 0644

 • File secret.yml

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
 namespace: agent-vmonitor-platform
 name: filebeat
data:
 VNG.trust.pem: {$vng.trust.pem}
 user.cer.pem: {$user.cer.pem}
 user.key.pem: {$user.key.pem}
type: Opaque
 • $vng.trust.pem, $user.cer.pem, $user.key.pem có nội dung là md5 hash các file tương ứng tại thư mục certificate hoặc tạo secret bằng --from-file cert

 • File daemonset.yml

apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
 name: filebeat
 namespace: agent-vmonitor-platform
 labels:
  app: filebeat
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: filebeat
 template:
  metadata:
   name: filebeat
   labels:
    app: filebeat
  spec:
   containers:
    - name: filebeat
     image: docker.elastic.co/beats/filebeat:8.7.0
     imagePullPolicy: IfNotPresent
     volumeMounts:
      - name: config
       mountPath: /usr/share/filebeat/filebeat.yml
       subPath: filebeat.yml
      - name: certificate
       mountPath: /usr/share/filebeat/VNG.trust.pem
       subPath: VNG.trust.pem
      - name: certificate
       mountPath: /usr/share/filebeat/user.cer.pem
       subPath: user.cer.pem
      - name: certificate
       mountPath: /usr/share/filebeat/user.key.pem
       subPath: user.key.pem
      - name: varlog
       mountPath: /var/log/
       readOnly: true
      - name: varlibdockercontainers
       mountPath: /var/lib/docker/containers
       readOnly: true
     resources:
      limits:
       cpu: '1'
       memory: 2Gi
   volumes:
    - name: varlog
     hostPath:
      path: /var/log/
    - name: varlibdockercontainers
     hostPath:
      path: /var/lib/docker/containers

    - name: config
     configMap:
      name: filebeat
      items:
       - key: filebeat.yml
        path: filebeat.yml

    - name: certificate
     secret:
      secretName: filebeat
      items:
       - key: VNG.trust.pem
        path: VNG.trust.pem
       - key: user.cer.pem
        path: user.cer.pem
       - key: user.key.pem
        path: user.key.pem
   securityContext:
    runAsUser: 0
   restartPolicy: Always
   tolerations:
    - key: vmonitor-log
     operator: Equal
     value: 'true'
     effect: NoSchedule

Last updated