Cập nhật danh sách IP được phép truy cập

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, VNG Cloud hỗ trợ người dùng cập nhật danh sách địa chỉ IP được phép truy cập đến tài nguyên File Storage. Làm theo hướng dẫn dưới đây để yêu cầu hỗ trợ:

Bước 1: Người dùng gửi yêu cầu cập nhật địa chỉ IP đến đội ngũ hỗ trợ bằng việc gửi ticket:

 • 1.1: Truy cập đến trang ticket

 • 1.2: Điền thông tin bắt buộc bao gồm

  • Request Category: Hỗ trợ kỹ thuật (Technical Support)

  • Product: Sản phẩm khác (Other)

  • Ticket information (Subject): Cập nhật địa chỉ IP tài nguyên File Storage

  • Description: Định danh tài nguyên, Danh sách địa chỉ IP được phép truy cập đến tài nguyên

Bước 2: VNG Cloud xử lý yêu cầu cập nhật địa chỉ IP

 • 2.1: VNG Cloud cập nhật danh sách IP được phép truy cập theo yêu cầu.

 • 2.3: VNG Cloud gửi email thông báo cập nhật thành công.

Bước 3: Người dùng xác nhận

 • 3.1: Người dùng kiểm tra thông tin tài nguyên vừa cung cấp (hướng dẫn trong phần đính kèm)

 • 3.2: Gửi email xác nhận tài nguyên được cập nhật đúng theo yêu cầu.

Lưu ý: Điền đầy đủ danh danh sách IP được phép truy cập, những IP ngoài danh sách được gửi sẽ bị từ chốt truy cập.

Last updated