IAM

Hệ thống phân quyền thứ cấp. Khách hàng có thể ủy quyền quản trị dịch vụ CDN thông qua giao diện Portal cho một bất kì một tài khoản nào khác đã tồn tại trên hệ thống của VNG Cloud.

Quyền hạn được cấp phát có thể bao gồm Full Control / Read Only / Access Deny (mặc định) lên từng loại đối tượng cụ thể trên hệ thống.

Last updated