API Key

Khởi tạo ra các Authentication Key nhằm mục đích truy cập vào hệ thống API của dịch vụ vCDN mà không cần phải sử dụng Username và password đăng nhập hệ thống.

Các API Key này có thể chỉ định thời gian hết hạn của Key. Nhằm giới hạn thời gian hiệu lực mà Key đã được cấp phát.

Last updated