Tạo mới Endpoint

  • Người dùng login vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/ với region = HCM

  • Chọn menu “Endpoint” tại thanh menu bên trái màn hình

  • Chọn chức năng “Create an Endpoint

  • Nhập thông tin Endpoint theo yêu cầu gồm:

- Service Package: Gói dịch vụ Endpoint cung cấp mặc định cấu hình 1 gói Standard, người dùng không cần chọn gói dịch vụ

- Endpoint Name: Tên Endpoint

  • Chọn VPC muốn tạo service endpoint

  • Kiểm tra thông tin giá dịch vụ tại “Summary

  • Nhấn “CREATE ENDPOINT

Người dùng sẽ chờ hệ thống tạo Endpoint cho đến khi hoàn tất. Khi Endpoint được tạo thành công, trên màn hình danh sách Endpoint, người dùng thấy Endpoint xuất hiện tại đây.

Lưu ý: tại cùng một region, tương ứng với một VPC người dùng chỉ được tạo một Endpoint kết nối đến một dịch vụ của VNG Cloud xác định (vd: vStorage)

Last updated