Hướng dẫn tạo Receiver

Receiver là tính năng cho phép bạn Scale (IN / OUT) 1 Group bằng web hook.

Bước 1: Tại giao diện Auto-scaling group chọn 1 group bạn muốn dùng receiver

Bước 2 Chọn receiver -> Create receiver

Bước 3: Nhập tên receiver và Loại Acion. Hiện tại có 2 Action là

- CLUSTER_SCALE_IN : Giảm instance, mỗi lần giảm 1 nếu không có gắn scaling policy

- CLUSTER_SCALE_OUT: Tăng instance, mỗi lần tăng 1 nếu không có gắn scaling policy

Chọn receiver để tạo, sau khi tạo thành công bạn sẽ thấy Receiver như hình dưới.

Để có thể kích hoạt (trigger) được webhook url này bạn cần những thông tin sau:

+ Web hook url: thông tin đường dẫn để bạn gọi vào, bạn lấy bằng cách nhấn vào “Copy channel”

+ User_id: thông tin định danh account, bạn lấy bằng cách truy cập vào https://portal.vngcloud.vn/account.html tại trường Account id.

+ Access key: thông tin xác thực, bạn liên hệ với chúng tôi để được cung cấp

Ví dụ bạn có những thông tin như dưới đây:

+ Web hook url: https://example.vinadata.vn/v1/example/6e88c3f851dc4f48b11276c79a847d1c/receiver/81935b94-fc5c-4d06-869f-61aaaa4797e6/scale?backend=4

+ user_id: 47777

+ access_key: 89fa022b-6c44-43f2-b51c-3b332fbbf462

Bạn có thể sử dụng curl để kích hoạt mở rộng

curl -H 'Content-type: application/json' -H 'user_id:46677-H 'access_key: 89fa3452b-6345-43f2-0000-3b332fbbf462' -XPOST 'https://example.vinadata.vn/v1/example/6e88c3f851dc4f48b11276c79a847d1c/receiver/81935b94-fc5c-4d06-869f-61aaaa4797e6/scale?backend=4'

Last updated