Mua Credit

Để tiến hành nạp credit vào ví VNG Cloud Service, người dùng có thể:

  • Bước 1: Truy cập vào trang vConsole tại đây: https://dashboard.console.vngcloud.vn/

  • Bước 2: Nhấn vào mục Available credit / Thông tin số dư trên Header để xem thống tin ví

  • Bước 3: Nhấn vào mục Mua Credits để tiến hành nạp Credit vào ví

  • Bước 4: Tại Popup vừa bật, Chọn số tiền muốn nạp vào ví, Nhấn Mua / Buy để điều hướng đến cổng thanh toán

  • Bước 5: Tại cổng thanh toán, Chọn nguồn tiền dùng để nạp Credit, Nhấn Xác nhận thanh toán

  • Bước 6: Làm theo hướng dẫn đối với từng nguồn tiền cụ thể

  • Bước 7: Hoàn tất thanh toán, trở về trang vConsole, vào mục Available credit / Thông tin số dư để xem số dư và mục Credit history / Lịch sử tín dụng để biến động số dư.

Last updated