Sử dụng Terraform để khởi tạo Cluster và Node Group

Tổng quan

Terraform là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để tự động hóa việc cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng như máy ảo, mạng, lưu trữ và Kubernetes.

Với Terraform, bạn có thể mô tả cơ sở hạ tầng mong muốn bằng mã, sau đó Terraform sẽ thực hiện các thao tác cần thiết để tạo hoặc cập nhật cơ sở hạ tầng cho phù hợp với mô tả của bạn.


Khởi tạo Cluster và Node Group

Để khởi tạo một Cluster Kubernetes bằng Terraform, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập IAM Portal tại đây, thực hiện tạo Service Account với quyền hạn VKS Full Access. Cụ thể, tại trang IAM, bạn có thể:

  • Chọn "Create a Service Account", điền tên cho Service Account và nhấn Next Step để gắn quyền cho Service Account.

  • Tìm và chọn Policy: VKSFullAccess sau đó nhấn "Create a Service Account" để tạo Service Account, Policy: VKSFullAccess do VNG Cloud tạo ra, bạn không thể xóa các policy này.

  • Sau khi tạo thành công bạn cần phải lưu lại Client_IDSecret_Key của Service Account để thực hiện bước tiếp theo.

 2. Truy cập VKS Portal tại đây, thực hiện Activate dịch vụ VKS ở tab Overview. Hãy chờ đợi tới khi chúng tôi khởi tạo thành công tài khoản VKS của bạn.

 3. Cài đặt Terraform:

 4. Khởi tạo cấu hình Terraform:

  • Tạo tệp variable.tf và khai báo thông tin Service Account trong file này.

  • Tạo tệp main.tf và định nghĩa các tài nguyên Kubernetes Cluster mà bạn muốn tạo.

Ví dụ:

 • Tệp variable.tf:bạn cần thay thế Client ID và Client Secret đã khởi tạo ở bước 1 ở file này.

variable "client_id" {
 type = string
 default = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
}
variable "client_secret" {
 type = string
 default = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
}
 • Tệp main.tf: trong ví dụ này tôi thực hiện khởi tạo một Cluster và một Node Group có thông tin sau:

  • Tên Cluster: my-cluster

  • K8S Version: v1.28.8

  • Mode: Public Cluster và Public Node Group

  • Tên Node Group: my-nodegroup

  • Bật AutoScaling: scale từ 0 tới 5 nodes

Chú ý:

 • Trong file main.tf, để khởi tạo một cluster với một node group, bạn bắt buộc cần truyền vào các thông số sau:

 vpc_id  = "net-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 subnet_id = "sub-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 ssh_key_id= "ssh-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 • File main.tf mẫu giúp bạn tạo Cluster và Node Group theo cấu hình bên trên:

terraform {
 required_providers {
  vngcloud = {
   source = "vngcloud/vngcloud"
   version = "1.2.2"
  }
 }
}

provider "vngcloud" {
 token_url    = "https://iamapis.vngcloud.vn/accounts-api/v2/auth/token"
 client_id    = var.client_id
 client_secret  = var.client_secret
 vserver_base_url = "https://hcm-3.api.vngcloud.vn/vserver/vserver-gateway"
 vlb_base_url   = "https://hcm-3.api.vngcloud.vn/vserver/vlb-gateway"
}

resource "vngcloud_vks_cluster" "primary" {
 name   = "my-cluster"
 description = "VNGCLOUD uses terraform"
 version = "v1.28.8"
 cidr   = "172.16.0.0/16"
 enable_private_cluster = false
 network_type = "CALICO"
 vpc_id  = "net-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 subnet_id = "sub-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 enabled_load_balancer_plugin = true
 enabled_block_store_csi_plugin = true
}

resource "vngcloud_vks_cluster_node_group" "primary" {
 cluster_id= vngcloud_vks_cluster.primary.id
 name= "my-nodegroup"
 num_nodes
 auto_scale_config {
  min_size = 0
  max_size = 5
 }
 upgrade_config {
  strategy = "SURGE"
  max_surge = 1
 max_unavailable = 0
 }
 image_id = "img-983d55cf-9b5b-44cf-aa72-23f3b25d43ce"
 flavor_id = "flav-9e88cfb4-ec31-4ad4-8ba5-243459f6dc4b"
 disk_size = 20
 disk_type = "vtype-61c3fc5b-f4e9-45b4-8957-8aa7b6029018"
 enable_private_nodes = false
 ssh_key_id= "ssh-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 labels = {
  "mylabel" = "vngcloud"
 }
 taint {
  key  = "mykey"
  value = "myvalue"
  effect = "PreferNoSchedule"
 }
}
 1. Khởi tạo Terraform:

 • Chạy lệnh terraform init.Lệnh này sẽ tải xuống các plugin cần thiết và khởi tạo trạng thái Terraform.

 1. Áp dụng cấu hình Terraform:

 • Chạy lệnh terraform apply. Lệnh này sẽ tạo Cluster Kubernetes theo mô tả trong tệp main.tf.

Tham khảo thêm về cách sử dụng Terraform để làm việc với VKS tại đây.

Last updated