Hạn mức tài nguyên

vMonitor Platform thiết lập hạn mức tài nguyên để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ nhanh chóng và linh hoạt cho tất cả khách hàng. Những hạn mức này được thiết lập để đảm bảo việc phân bổ tài nguyên hiệu quả và ngăn ngừa việc lạm dụng hoặc tiêu thụ tài nguyên quá mức. Danh sách bên dưới là những hạn mức được chúng tôi quy định tại thời điểm hiện tại. Bạn không thể điều chỉnh các giá trị hạn mức này. (Các hạn mức tính được tính trên 1 tài khoản SSO người dùng Account)

Đối tượng/ Tính năng

Giới hạn

Mô tả

Metric quota

1

Giới hạn mỗi người dùng được tạo tối đa 1 Metric quota

SMS Notification Quota

1

Giới hạn mỗi người dùng được tạo tối đa 1 SMS Notification Quota

Email Notification Quota

1

Giới hạn mỗi người dùng được tạo tối đa 1 Email Notification Quota

Synthetic Test Quota

1

Giới hạn mỗi người dùng được tạo tối đa 1 Synthetic Test Quota

Certificate/ Log project

2

Giới hạn mỗi người dùng được tạo tối đa 2 Certificate (bao gồm cả tạo tự động bời hệ thống và tạo bởi người dùng) trên mỗi Log project

Query/ Widget

10

Giới hạn mỗi người dùng được tạo tối đa 10 query trên mỗi Widget

Widget/ Dashboard

10

Giới hạn mỗi người dùng được tạo tối đa 10 widget trên mỗi Dashboard

Notification

Giới hạn bởi kích thước gói đã mua.

Alarm

Giới hạn bởi kích thước gói đã mua.

Log pipeline

2

Giới hạn mỗi người dùng tạo được tối đa 2 log pipeline

Processor group/ 1 Log Pipeline

5

Giới hạn mỗi người dùng tạo được tối đa 5 processor group trên mỗi log pipeline

Processor/ 1 Processor Group

10

Giới hạn mỗi người dùng tạo được tối đa 10 processor trên mỗi processor group

Log2metric

30

Giới hạn mỗi người dùng tạo được tối đa 30 log2metric.

Last updated