Sử dụng VKS với Terraform

Terraform là gì?

Terraform là một cơ sở hạ tầng nguồn mở dưới dạng công cụ mã cho phép người dùng quản lý cơ sở hạ tầng của họ một cách dễ dàng và hiệu quả trên các nền tảng đám mây khác nhau, chẳng hạn như VNG Cloud, AWS, Google Cloud và Azure. Máy chủ Terraform đề cập đến phiên bản của công cụ Terraform đang chạy trên một máy chủ hoặc máy cụ thể. Đây là nơi mã cơ sở hạ tầng được viết và thực thi, cho phép người dùng tạo, sửa đổi và hủy tài nguyên trên nền tảng đám mây.

Bản thân Terraform không có giao diện người dùng đồ họa, thay vào đó người dùng tương tác với nó bằng giao diện dòng lệnh. Terraform yêu cầu tài khoản và khóa của nhà cung cấp đám mây được định cấu hình cùng với tệp cấu hình Terraform để thực thi cơ sở hạ tầng dưới dạng mã. Ngoài ra, Terraform có thể hoạt động trong môi trường nhóm nơi nhiều người dùng có thể cộng tác trên cùng một cơ sở mã cơ sở hạ tầng, khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt để quản lý cơ sở hạ tầng đám mây.


Các bước thực hiện

Để khởi tạo một Cluster Kubernetes bằng Terraform, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập IAM Portal tại đây, thực hiện tạo Service Account với quyền hạn VKS Full Access. Cụ thể, tại trang IAM, bạn có thể:

  • Chọn "Create a Service Account", điền tên cho Service Account và nhấn Next Step để gắn quyền cho Service Account.

  • Tìm và chọn Policy: VKSFullAccess sau đó nhấn "Create a Service Account" để tạo Service Account, Policy: VKSFullAccess do VNG Cloud tạo ra, bạn không thể xóa các policy này.

  • Sau khi tạo thành công bạn cần phải lưu lại Client_IDSecret_Key của Service Account để thực hiện bước tiếp theo.

 2. Truy cập VKS Portal tại đây, thực hiện Activate dịch vụ VKS ở tab Overview. Hãy chờ đợi tới khi chúng tôi khởi tạo thành công tài khoản VKS của bạn.

 3. Cài đặt Terraform:

 4. Khởi tạo cấu hình Terraform:

  • Tạo tệp variable.tf và khai báo thông tin Service Account trong file này.

  • Tạo tệp main.tf và định nghĩa các tài nguyên Kubernetes Cluster mà bạn muốn tạo.

Ví dụ:

 • Tệp variable.tf:bạn cần thay thế Client ID và Client Secret đã khởi tạo ở bước 1 ở file này.

variable "client_id" {
 type = string
 default = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
}
variable "client_secret" {
 type = string
 default = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
}

 • Trên file main.tf, bạn cần có thể thêm resource để tạo Cluster/ Node Group:

  • Tạo Cluster my-vks-cluster và Node Group my-nodegroup độc lập:

resource "vngcloud_vks_cluster" "primary" {
 name   = "my-cluster"
 cidr   = "172.16.0.0/16"
 vpc_id  = "net-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 subnet_id = "sub-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
}

resource "vngcloud_vks_cluster_node_group" "primary" {
 name= "my-nodegroup"
 ssh_key_id= "ssh-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 cluster_id= vngcloud_vks_cluster.primary.id
}
 • Tạo Cluster với Default Node Group

resource "vngcloud_vks_cluster" "primary" {
 name   = "my-cluster"
 cidr   = "172.16.0.0/16"
 vpc_id  = "net-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 subnet_id = "sub-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 node_group {
  name= "my-nodegroup"
  ssh_key_id= "ssh-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 }
}

Chú ý:

 • Chúng tôi khuyên bạn nên tạo và quản lý các Cluster, Node Group dưới dạng resource riêng biệt, như trong ví dụ bên dưới. Điều này cho phép bạn thêm hoặc xóa các Node Group mà không cần tạo lại toàn bộ Cluster. Nếu bạn khai báo trực tiếp Node Group Default trong tài nguyên vngcloud_vks_cluster, bạn không thể xóa chúng mà không tạo lại chính Cluster đó.

 • Trong file main.tf, để khởi tạo một cluster với một node group thành công, bạn bắt buộc cần nhập thông tin của 4 field sau:

   vpc_id  = "net-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
   subnet_id = "sub-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
   ssh_key_id= "ssh-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

Ví dụ 1:

Bên dưới là file main.tf tôi dùng để khởi tạo Cluster với các thông số:

 • Tên Cluster: my-cluster

 • K8S Version: v1.28.8

 • Mode: Public Cluster và Public Node Group

 • Tên Node Group: my-nodegroup

 • Bật AutoScaling: scale từ 0 tới 5 nodes

terraform {
 required_providers {
  vngcloud = {
   source = "vngcloud/vngcloud"
   version = "1.2.2"
  }
 }
}

provider "vngcloud" {
 token_url    = "https://iamapis.vngcloud.vn/accounts-api/v2/auth/token"
 client_id    = var.client_id
 client_secret  = var.client_secret
 vserver_base_url = "https://hcm-3.api.vngcloud.vn/vserver/vserver-gateway"
 vlb_base_url   = "https://hcm-3.api.vngcloud.vn/vserver/vlb-gateway"
}

resource "vngcloud_vks_cluster" "primary" {
 name   = "my-cluster"
 description = "VNGCLOUD uses terraform"
 version = "v1.28.8"
 cidr   = "172.16.0.0/16"
 enable_private_cluster = false
 network_type = "CALICO"
 vpc_id  = "net-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 subnet_id = "sub-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 enabled_load_balancer_plugin = true
 enabled_block_store_csi_plugin = true
}

resource "vngcloud_vks_cluster_node_group" "primary" {
 cluster_id= vngcloud_vks_cluster.primary.id
 name= "my-nodegroup"
 auto_scale_config {
  min_size = 0
  max_size = 5
 }
 upgrade_config {
  strategy = "SURGE"
  max_surge = 1
	max_unavailable = 0
 }
 image_id = "img-983d55cf-9b5b-44cf-aa72-23f3b25d43ce"
 flavor_id = "flav-9e88cfb4-ec31-4ad4-8ba5-243459f6dc4b"
 disk_size = 20
 disk_type = "vtype-61c3fc5b-f4e9-45b4-8957-8aa7b6029018"
 enable_private_nodes = false
 ssh_key_id= "ssh-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 labels = {
  "mylabel" = "vngcloud"
 }
 taint {
  key  = "mykey"
  value = "myvalue"
  effect = "PreferNoSchedule"
 }
}

Ví dụ 2

Bên dưới là file main.tf tôi dùng để khởi tạo Cluster với các thông số:

 • Tên Cluster: my-cluster

 • K8S Version: v1.29.1

 • Mode: Public Cluster và Private Node Group

 • Tên Node Group: my-nodegroup

 • Bật AutoScaling: scale từ 0 tới 5 nodes

Đầu tiên, bạn thực hiện apply file main theo cấu trúc sau:

terraform {
 required_providers {
  vngcloud = {
   source = "vngcloud/vngcloud"
   version = "1.2.2"
  }
 }
}

provider "vngcloud" {
 token_url    = "https://iamapis.vngcloud.vn/accounts-api/v2/auth/token"
 client_id    = var.client_id
 client_secret  = var.client_secret
 vserver_base_url = "https://hcm-3.api.vngcloud.vn/vserver/vserver-gateway"
 vlb_base_url   = "https://hcm-3.api.vngcloud.vn/vserver/vlb-gateway"
}

resource "vngcloud_vks_cluster" "primary" {
 name   = "my-cluster"
 description = "VNGCLOUD uses terraform"
 version = "v1.29.1"
 cidr   = "172.16.0.0/16"
 enable_private_cluster = false
 network_type = "CALICO"
 vpc_id  = "net-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 subnet_id = "sub-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 enabled_load_balancer_plugin = true
 enabled_block_store_csi_plugin = true
}

resource "vngcloud_vks_cluster_node_group" "primary" {
 cluster_id= vngcloud_vks_cluster.primary.id
 name= "my-nodegroup"
 auto_scale_config {
  min_size = 0
  max_size = 5
 }
 upgrade_config {
  strategy = "SURGE"
  max_surge = 1
	max_unavailable = 0
 }
 image_id = "img-108b3a77-ab58-4000-9b3e-190d0b4b07fc"
 flavor_id = "flav-9e88cfb4-ec31-4ad4-8ba5-243459f6dc4b"
 disk_size = 20
 disk_type = "vtype-61c3fc5b-f4e9-45b4-8957-8aa7b6029018"
 enable_private_nodes = true
 ssh_key_id= "ssh-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 labels = {
  "mylabel" = "vngcloud"
 }
 taint {
  key  = "mykey"
  value = "myvalue"
  effect = "PreferNoSchedule"
 }
}

Sau đó, nếu bạn cần thêm Whitelist IP cho Control Plane, hãy thêm field này vào file main.tf và thực hiện apply lại file này:

terraform {
 required_providers {
  vngcloud = {
   source = "vngcloud/vngcloud"
   version = "1.2.2"
  }
 }
}

provider "vngcloud" {
 token_url    = "https://iamapis.vngcloud.vn/accounts-api/v2/auth/token"
 client_id    = var.client_id
 client_secret  = var.client_secret
 vserver_base_url = "https://hcm-3.api.vngcloud.vn/vserver/vserver-gateway"
 vlb_base_url   = "https://hcm-3.api.vngcloud.vn/vserver/vlb-gateway"
}

resource "vngcloud_vks_cluster" "primary" {
 name   = "my-cluster"
 description = "VNGCLOUD uses terraform"
 version = "v1.29.1"
 cidr   = "172.16.0.0/16"
 white_list_node_cidr = "172.25.32.1/16"
 enable_private_cluster = false
 network_type = "CALICO"
 vpc_id  = "net-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 subnet_id = "sub-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 enabled_load_balancer_plugin = true
 enabled_block_store_csi_plugin = true
}

resource "vngcloud_vks_cluster_node_group" "primary" {
 cluster_id= vngcloud_vks_cluster.primary.id
 name= "my-nodegroup"
 auto_scale_config {
  min_size = 0
  max_size = 5
 }
 upgrade_config {
  strategy = "SURGE"
  max_surge = 1
	max_unavailable = 0
 }
 image_id = "img-108b3a77-ab58-4000-9b3e-190d0b4b07fc"
 flavor_id = "flav-9e88cfb4-ec31-4ad4-8ba5-243459f6dc4b"
 disk_size = 20
 disk_type = "vtype-61c3fc5b-f4e9-45b4-8957-8aa7b6029018"
 enable_private_nodes = true
 ssh_key_id= "ssh-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
 labels = {
  "mylabel" = "vngcloud"
 }
 taint {
  key  = "mykey"
  value = "myvalue"
  effect = "PreferNoSchedule"
 }
}

Chú ý:

 • Để lấy image_id bạn mong muốn sử dụng, bạn có thể truy cập vào VKS Portal, chọn menu System Image và lấy ID mà bạn mong muốn hoặc lấy thông tin này tại đây.

 • Để lấy flavor_id bạn mong muốn sử dụng cho Node group của bạn, vui lòng lấy ID tại đây.

Khởi chạy Terraform command

 • Sau khi hoàn tất các thông tin trên, thực hiện chạy lệnh bên dưới:

terraform init
 • Sau đó, bạn để xem những thay đổi sẽ được áp dụng trên những resource mà terraform đang quản lý bạn có thể chạy:

terraform plan
 • Cuối cùng bạn chọn chạy dòng lệnh:

terraform apply
 • Chọn YES để thực hiện việc khởi tạo Cluster, Node Group thông qua Terraform


Kiểm tra Cluster vừa tạo trên giao diện VNG Cloud Portal

Sau khi khởi tạo thành công Terraform, bạn có thể lên VKS Portal để xem thông tin Cluster vừa tạo.

Tham khảo thêm về cách sử dụng Terraform để làm việc với VKS tại đây.

Last updated