Bắt đầu với Veeam

Tổng quan

Sử dụng hướng dẫn này để backup dữ liệu từ S3 đến vStorage, thông qua phần mềm Veeam Backup & Replication. Bài viết sẽ hướng dẫn để bắt đầu sử dụng Veeam, bạn sẽ biết được cách cài đặt Veeam Backup & Replication, khởi tạo Repository, Tạo Job Backup và sau đó có thể biết được cách phục hồi dữ liệu sau khi backup thành công.

Để thực hiện các bước backups với Veeam, bạn cần đăng ký tài khoản với VNG Cloud Service tại đây để truy cập đến VNGCloud vStorage, sau đó tạo project hãy thực hiện theo hướng dẫn Tạo Project của vStorage, khi đã có Project, bạn tạo một Container trong Project đó, hãy xem hướng dẫn Tạo Container của vStorage. Phải thực hiện các bước này thì bạn mới có thể tiến hành các bước sau để backup dữ liệu với Veeam.


Chủ đề

Bước 1: Cài đặt Veeam Backup & Replication

Bước 2: Khởi tạo Repository

Bước 3: Tạo Job Backup

Bước 4: Phục hồi dữ liệu.

Last updated