Query

Khi bạn tạo mới một Widget, ngoài việc chọn loại biểu đồ muốn vẽ thì bạn cần bắt buộc chọn/ nhập thông tin query (truy vấn) để từ đó chúng tôi có thể hiển thị biểu đồ theo dữ liệu mà bạn mong muốn. Query cần thiết lập khi khởi tạo Widget bao gồm:

Last updated