Add a HTTP listener

Sử dụng hướng dẫn này để thêm mới một HTTP Listener vào một Application Load Balancer có sẵn.

Cách thêm mới HTTP Listener

 1. Truy cập vào trang chủ Load Balancer tại đây: https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/load-balancer/vlb

 2. Tại trang chủ Load Balancer, click chọn Load Balancer cần thêm mới Listener.

 3. Tại phần thông tin chi tiết Load Balancer, chọn tab Listener.

 4. Nhấn chọn nút "Thêm mới Listener", một cửa sổ giao diện hiện lên cho phép bạn cấu hình thông tin Listener

 5. Tại cửa sổ thêm mới, cấu hình các thông tin như:

  • Tên Listener: Lưu ý rằng tên Listener không thể thay đổi sau khi khởi tạo

  • Chọn Giao thức HTTP và Port (mặc định hiển thị Port 80 và tăng dần nếu các Port nhỏ hơn đã được sử dụng)

  • Cấu hình request Header tại phần cấu hình nâng cao: Mặc định điền sẵn X-Fowarded-For, X-Forwarded-Proto, X-Fowarded-Port, có thể bỏ chọn Header nếu không có nhu cầu.

  • Cấu hình Pool mặc định và hành động: Trong trường các request đến Listener nằm ngoài danh sách Policies được cấu hình, các request này sẽ được chuyển hướng đến Pool mặc định để xử lý.

  • Cấu hình nâng cao: Tham khảo thêm các hướng dẫn cấu hình nâng cao theo tính năng như bên dưới

Last updated