Logs

Logs là những mẩu tin nhằm ghi lại các hoạt động của hệ thống. Mẩu tin này bao gồm các thông tin như là thời gian, tên người dùng, địa chỉ IP, hoạt động truy cập vào hệ thống và nhiều thông tin khác tùy thuộc vào mỗi hệ thống. Nhà vận hành sử dụng logs để theo dõi các hoạt động trên hệ thống của mình từ đó có thể phát hiện và xác định nguồn gây ra các sự cố trong hệ thống, phát hiện và xác định các cuộc truy cập bí mật, theo dõi hoạt động người dùng cũng như dữ liệu về việc truy cập, cung cấp thông tin cho nhà quản trị hệ thống về các sự kiện và hoạt động có thể có ý nghĩa cho an ninh hệ thống từ đó nhà vận hành có thể phân tích và đánh giá hệ thống một cách chính xác nhất.

Last updated