Danh sách System Image đang hỗ trợ

Bên dưới là danh sách System Image mà hệ thống VKS đang hỗ trợ:

Kubernetes versionImage nameImage ID

v1.27.12

1_Ubuntu-22.kube_v1-27-12

img-36ee0a61-863d-4d40-a768-9b41269b8a62

v1.28.8

1_Ubuntu-22.kube_v1-28-8

img-983d55cf-9b5b-44cf-aa72-23f3b25d43ce

v1.29.1

1_Ubuntu-22.kube_v1-29-1

img-108b3a77-ab58-4000-9b3e-190d0b4b07fc

Last updated