Làm việc với Metric Information

Xem danh sách các metrics đang tồn tại

Sau khi bạn thiết lập thành công Metric Agent trên Server hoặc bạn đã sử dụng các Product Metric khác, lúc này bạn có thể xem thông tin các thông số metrics được đẩy về hệ thống vMonitor Platform bằng cách:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Metric.

 3. Chọn Information.

 4. Hệ thống hiển thị danh sách các metrics được đẩy về trong đó:

 • Metric name: tên của metric được đẩy về.

 • Metric Unit: đơn vị tính của metric tương ứng.

 • Description: mô tả ý nghĩa của metric tương ứng nếu có.


Xem thông tin chi tiết metric

Để xem thông tin chi tiết một metric được đẩy về vMonitor Platform, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Metric.

 3. Chọn Information.

 4. Chọn vào metric mà bạn muốn xem thông tin chi tiết. Lúc này hệ thống sẽ hiển thị MetadataDimensions của metric này.

 • Trong đó:

  • Metadata

   • Unit: đơn vị số liệu của metric. Bạn có thể chỉnh sửa đơn vị tính này về một trong các giá trị mà chúng tôi cung cấp bao gồm: %, bytes, bytes/s, MB, ms, nanosecond, requests/s, seconds, short, short/ms.

   • Description: mô tả ý nghĩa hoặc đặc điểm của metric.

  • Dimensions: các thông tin về đặc điểm hoặc nguồn của metrics và được quản lý dưới dạng key-value.

   • Dimension key: khóa của dimension: dimension key là duy nhất trên một metric.

   • Dimension value: giá trị tương ứng của dimention key, 1 dimension key có thể có nhiều dimension value.


Chỉnh sửa thông tin metric

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin metadata của một metric bằng cách:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Metric.

 3. Chọn Information.

 4. Chọn Metric bạn muốn chỉnh sửa.

 5. Tại Metric mà bạn muốn chỉnh sửa, chọn Edit

 6. Chỉnh sửa metadata của metric mà bạn mong muốn. Metadata của metric bao gồm:

 • Unit: đơn vị tính của metric, bạn có thể chọn 1 trong các giá trị %, bytes, bytes/s, MB, ms, nanosecond, requests/s, seconds, short, short/ms.

 • Description: nhập mô tả ý nghĩa hoặc đặc điểm của metric.

7. Chọn Save.

8. Sau khi bạn đã thực hiện thay đổi thông số metadata của metric, bạn cũng có thể thực hiện khôi phục lại cấu hình metadata ban đầu bằng cách chọn Edit sau đó chọn Reset.

Last updated