Xem báo cáo trên Partner Portal

Partner Portal hỗ trợ người dùng các báo cáo để quản lý doanh số và đối soát số liệu

 • Báo báo nạp credit: xem theo tài khoản đại lý/ khách hàng/ hoặc xem tất cả tài khoản

 • Báo cáo sử dụng credit: xem theo tài khoản đại lý/ khách hàng/ hoặc xem tất cả tài khoản

 • Báo cáo tổng hợp số dự credit: Xem tổng hợp số dư credit theo tài khoản dịch vụ gồm số dư và số phát sinh trong kỳ muốn xem

 • Báo cáo chiết khấu: thể hiện các chiết khấu theo từng tài khoản dịch vụ của khách hàng, đại lý theo điều kiện xem linh động

 • Báo cáo chi tiết và tổng hợp doanh thu: thể hiện doanh số của đại lý theo nhiều chiều và điều kiện xem linh động

Báo cáo credit

Mục đích:

 • Xem số credit nạp và sử dụng theo nhiều chiều

 • Xem theo chi tiết hoặc tổng hợp

 • Xem theo tài khoản dịch vụ được chọn hoặc xem tất cả các tài khoản dịch vụ đang được người dùng quản lý

Thao tác:

Bước 1: chọn menu “Báo cáo”/”Báo cáo credit” như hình

Bước 2: Chọn loại báo cáo và điều kiện xem báo cáo

(1): Chọn loại báo cáo

 • Báo cáo nạp credit: liệt kê số credit được nạp theo từng giao dịch của tài khoản dịch vụ xác định

 • Báo cáo sử dụng credit: liệt kê số credit được sử dụng của tài khoản dịch vụ xác định

 • Báo cáo tổng hợp credit: tổng hợp số credit được nạp, sử dụng và số dư tương ứng theo tài khoản dịch vụ xác định

(2): chọn điều kiện xem báo cáo

 • Thời gian: chọn thời gian mong muốn xem báo cáo

 • Loại: chọn loại tài khoản muốn xem, gồm loại tài khoản của đại lý, tài khoản của khách hàng hoặc cả hai

 • Tài khoản: chọn tài khoản dịch vụ muốn xem hoặc xem tất cả các tài khoản dịch vụ theo loại đã chọn ở bước trên.

Sau khi thực hiện xem (1), (2), màn hình kết quả tương tự như hình dưới

Mô tả màn hình:

 • (1): Điều kiện xem báo cáo

 • (2): Báo cáo theo điều kiện (1)

Chọn “Xuất báo cáo” nếu muốn xuất báo cáo ra Excel.

Báo cáo chiết khấu:

Mục đích:

 • Xem thông tin chiết khấu theo từng dịch vụ của tài khoản xác định

 • Phục vụ cho việc đối soát dữ liệu theo kỳ báo cáo hoặc tính doanh thu đối tác

Thao tác:

Bước 1: chọn menu “Báo cáo”/”Báo cáo chiết khấu” như hình

Màn hình tiếp theo tương tự như sau:

Bước 2: Chọn loại báo cáo và điều kiện xem báo cáo

(1): Chọn loại báo cáo

 • Đối tác: Xem chiết khấu của đối tác (đang đăng nhập)

 • Khách hàng: Xem chiết khấu của các tài khoản dịch vụ của khách hàng

(2): chọn điều kiện xem báo cáo

 • Thời gian: chọn thời gian mong muốn xem báo cáo

 • Trạng thái: chọn trạng thái của các chiết khấu muốn xem. Ví dụ người dùng chỉ muốn xem các chiết khấu đang được áp dụng.

Sau khi thực hiện theo (1), (2), màn hình kết quả tương tự như hình dưới

Mô tả màn hình:

(1): Loại báo cáo đã chọn

(2): Điều kiện chọn xem báo cáo

(3): Kết quả báo cáo theo (1), (2)

Chọn “Xuất báo cáo” nếu muốn xuất báo cáo ra Excel.

Báo cáo doanh thu

Mục đích:

 • Xem doanh thu chi tiết và tổng hợp

 • Phục vụ cho việc đối soát dữ liệu theo kỳ báo cáo.

Thao tác:

Bước 1: chọn menu “Báo cáo”/”Báo cáo doanh thu” như hình

Bước 2: Chọn loại báo cáo và điều kiện xem báo cáo

(1): Chọn loại báo cáo

 • Bảng kê chi tiết doanh thu: liệt kê chi tiết doanh thu của khách hàng, đại lý theo điều kiện đã chọn

 • Báo cáo tổng hợp doanh thu theo dịch vụ: Tổng hợp doanh thu trong kỳ theo dịch vụ

 • Báo cáo tổng hợp doanh thu: tổng hợp doanh thu trong kỳ theo tài khoản

(2): chọn điều kiện xem báo cáo

 • Thời gian: chọn thời gian mong muốn xem báo cáo

 • Loại: chọn loại tài khoản muốn xem, gồm loại tài khoản của đại lý, tài khoản của khách hàng hoặc cả hai

 • Tài khoản: chọn tài khoản dịch vụ muốn xem hoặc xem tất cả các tài khoản dịch vụ theo loại đã chọn ở bước trên.

Chọn “Xuất báo cáo” trong trường hợp muốn xuất báo cáo ra Excel

Last updated