Danh sách yêu cầu (Ticket list)

Tính năng cho phép bạn quản lý danh sách các yêu cầu đã được tạo, biết được trạng thái của yêu cầu, xem lại thông tin và cập nhật nếu muốn.

Last updated