APIs & IaC

VNG Cloud Terraform

VNG Cloud cung cấp terraform provider để người dùng có thể quản lý tài nguyên thông qua Terraform (Infrastructure as Code)

Tài liệu

Mô tả

Cài Đặt

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Terraform

Tài liệu các resource mà VNG Cloud Terraform hỗ trợ

VNG Cloud API

VNG Cloud cung cấp RESTful API để người dùng có thể quản lý tài nguyên thông qua HTTP request.

Tài liệu

Mô tả

Hướng dẫn xác thực và sử dụng API

Last updated