Làm việc với Log Agent

Chúng tôi sử dụng giao thức nhận log chuẩn Kafka đối với vMonitor Platform Logs. Do đó chúng tôi hỗ trợ bạn cấu hình đẩy logs từ tất cả các agent logs phổ biến hiện có như filebeat, fluentd, logstash, rsyslog, vector,… Nếu bạn còn phân vân, lời khuyên chúng tôi là cài Filebeat - nhẹ và hiệu năng cao, hoặc Logstash - với nhu cầu parse log phức tạp hơn.

Môi trường

Phiên bản (Version)

Phiên bản logstash VNG đã kiểm tra tương thích

Phiên bản filebeat VNG đã kiểm tra tương thích

Centos

7, 8

logstash-8.6.2

filebeat-8.7

Debian

7,8,9

logstash-8.6.2

filebeat-8.7

Ubuntu

14,16,18,20,22

logstash-8.6.2

filebeat-8.7

Docker

Từ 18 trở lên

logstash-8.6.2

filebeat-8.7

Kubernetes

Từ 1.18 trở lên

logstash-8.6.2

filebeat-8.7

Windows

2016, 2019, 2022

logstash-8.6.2

filebeat-8.7

Để làm việc với Log Agent, bạn cần thực hiện theo các bước:

Last updated