Linux OS có giới hạn kết nối Internet

Hướng dẫn Cài đặt agent tự động yêu cầu kết nối internet HTTPS đến một vài endpoint để tải về các tài nguyên cần thiết cho việc cài đặt, do đó việc cài đặt có thể không thành công tại server bị giới hạn kết nối internet.

Chú ý:

  • Lưu ý bạn cần có Quota Metric, nếu chưa có bạn cần thực hiện mua Quota Metric tại đây.

Trường hợp server bị giới hạn kết nối ra ngoài internet

1. Kiểm tra và đảm bảo kết nối đến vMonitor Site

Allow by Endpoints:

Allow by IP and Port:

2. Tạo Service Account

Bạn cần tạo một Service Account và gắn policy: vMonitorMetricPush để có đủ quyền đẩy Metric về vMonitor (Có thể bỏ qua bước này nếu đã tạo trước đó)

Để tạo service account bạn truy cập tại đây,

  • Chọn "Create a Service Account", điền tên cho Service Account và nhấn Next Step để gắn quyền cho Service Account

  • Tìm và chọn Policy: vMonitorMetricPush, sau đó nhấn "Create a Service Account" để tạo Service Account, Policy: vMonitorMetricPush do VNG Cloud tạo ra chỉ chứa chính xác quyền đẩy metric về hệ thống

  • Sau khi tạo thành công bạn cần phải lưu lại Client_ID và Secret_Key để thực hiện bước tiếp theo

3. Tiến hành cài đặt:

3.1 Tải về package cài đặt từ một server khác: Chọn một trong những package sau đây tùy vào OS

3.2 Chuyển package cài đặt đến server: Có thể sử dụng những tool để chuyển hoặc copy package cài đặt đến server (ví dụ: scp, rsync ....)

3.3 Tạo thông tin xác thực

echo -e "IAM_CLIENT_ID=YOUR_IAM_CLIENT_ID_XXXXXXXX\nIAM_CLIENT_SECRET=YOUR_IAM_CLIENT_SECRET_XXXXXXXX\nIAM_URL=https://iamapis.vngcloud.vn/accounts-api/v2/auth/token\nVMONITOR_SITE=monitoring-agent.vngcloud.vn" | sudo tee /etc/default/telegraf

3.4 Thực hiện cài đặt package: Chạy command sau tùy vào OS

  • OS: Centos - yum package manager

sudo yum localinstall /<path_to_file>/telegraf-nightly.x86_64.rpm 
  • OS: Ubuntu, Debian - apt or dpkg package manager

# Sử dụng 1 trong 2 command sau
sudo apt install /<path_to_file>/telegraf_nightly_amd64.deb
# Hoặc
sudo dpkg -i /<path_to_file>/telegraf_nightly_amd64.deb

3.5 Start metric agent

  • SystemD service manager

sudo systemctl restart telegraf
  • SysVInit is the classic initialization process

sudo service telegraf restart

.

Last updated