Tạo TCP Listener

Sử dụng hướng dẫn này để thêm mới một TCP Listener vào một Network Load Balancer có sẵn.

Cách thêm mới TCP Listener

 1. Truy cập vào trang chủ Load Balancer tại đây: https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/load-balancer/vlb

 2. Tại trang chủ Load Balancer, click chọn Load Balancer cần thêm mới Listener.

 3. Tại phần thông tin chi tiết Load Balancer, chọn tab Listener.

 4. Nhấn chọn nút "Thêm mới Listener", một cửa sổ giao diện hiện lên cho phép bạn cấu hình thông tin Listener

 5. Tại cửa sổ thêm mới, cấu hình các thông tin như:

  • Tên Listener: Lưu ý rằng tên Listener không thể thay đổi sau khi khởi tạo

  • Chọn Giao thức TCP và Port (mặc định hiển thị Port 80 và tăng dần nếu các Port nhỏ hơn đã được sử dụng)

  • Cấu hình Pool mặc định và hành động: Trong trường các request đến Load Balancer mà không phù hợp với bất kỳ pool cụ thể nào, NLB sẽ chuyển hướng lưu lượng đó đến pool mặc định.

  • Cấu hình nâng cao: Tham khảo thêm các hướng dẫn cấu hình nâng cao theo tính năng như bên dưới

Lưu ý

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể chọn Pool với giao thức TCP/Proxy để chỉ định làm Pool mặc định cho TCP Listener

Last updated