Cài đặt Log Agent trên Docker

Trước khi thực hiện cài đặt agent trên các hệ điều hành mà chúng tôi hỗ trợ bên dưới, bạn cần phải tải xuống certificate theo hướng dẫn tại Khởi tạo Certificate. Thông tin hướng dẫn thiết lập agent nằm trong file readme, các script hướng dẫn cũng nằm trong tệp tin certificate được tải về. Sử dụng thông tin này với các hướng dẫn bên dưới để hoàn thành việc thiết lập Agent for Log.

Cài đặt

 • Tải image

docker pull docker.elastic.co/beats/filebeat:8.7.0

 • Tải certificate lấy thông tin xác thực user

 • Nếu sử dụng script chuẩn bị sẵn trong thư mục tải về, chạy lệnh:

  • Trong ví dụ thiết lập dưới dây chúng tôi sẽ mount /var/log/app.log vào agent cài bằng docker để đẩy log về hệ thống

docker compose up -d -f docker-compose.yml

Các file cấu hình dưới đều đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn tại script khi tải certificate về, mô tả dưới đây giúp người đọc hình dung được nếu tạo manual sẽ thế nào.

Cấu hình

 • File docker-compose.yml

version: "3"
services:
 filebeat-agent-vmonitor:
  image: docker.elastic.co/beats/filebeat:8.7.0
  container_name: filebeat-agent-vmonitor
  restart: always
  env_file:
   - container.env
  volumes:
   - $PWD/filebeat.yml:/usr/share/filebeat/filebeat.yml
   - $PWD/VNG.trust.pem:/usr/share/filebeat/VNG.trust:rw
   - $PWD/user.cer.pem:/usr/share/filebeat/user.cer.pem:rw
   - $PWD/user.key.pem:/usr/share/filebeat/user.key.pem:rw
   - /var/log/app.log:/var/log/app.log:ro
   - /var/log/filebeat/:/var/log/filebeat/
  logging:
   driver: "json-file"
   options:
    max-size: "50m"
  deploy:
   resources:
     limits:
      cpus: '1'
      memory: 2G
 • File filebeat.yml . Cấu hình dưới đây sẽ lấy tất cả log được ghi vào file /var/log/app.log về vMonitor Platform:

filebeat.inputs:
- type: log
 paths:
  - /var/log/app.log

output.kafka:
 hosts: ${BOOTSTRAP_SERVERS}
 topic: ${TOPIC}
 partition.round_robin:
  reachable_only: false
 required_acks: 1
 compression: gzip
 max_message_bytes: 1000000
 ssl.certificate_authorities:
  - /usr/share/filebeat/VNG.trust
 ssl.certificate: /usr/share/filebeat/user.cer.pem
 ssl.key: /usr/share/filebeat/user.key.pem
 ssl.verification_mode: "none"
logging.level: info
logging.to_files: true
logging.files:
 path: /var/log/filebeat
 name: filebeat
 keepfiles: 7
 permissions: 0644
 • Note : các biến $BOOTSTRAP_SERVERS, $TOPIC ở trên đã nằm sẵn trong container.env file tại thư mục certificate tải về.

version: "3"
services:
 filebeat-agent-vmonitor:
  image: docker.elastic.co/beats/filebeat:8.7.0
  container_name: filebeat-agent-vmonitor
  restart: always
  env_file:
   - container.env
  volumes:
   - $PWD/filebeat.yml:/usr/share/filebeat/filebeat.yml
   - $PWD/VNG.trust.pem:/usr/share/filebeat/VNG.trust:rw
   - $PWD/user.cer.pem:/usr/share/filebeat/user.cer.pem:rw
   - $PWD/user.key.pem:/usr/share/filebeat/user.key.pem:rw
   - /var/log/app.log:/var/log/app.log:ro
   - /var/log/filebeat/:/var/log/filebeat/
  logging:
   driver: "json-file"
   options:
    max-size: "50m"
  deploy:
   resources:
     limits:
      cpus: '1'
      memory: 2G
filebeat.inputs:
- type: log
 paths:
  - /var/log/app.log

output.kafka:
 hosts: ${BOOTSTRAP_SERVERS}
 topic: ${TOPIC}
 partition.round_robin:
  reachable_only: false
 required_acks: 1
 compression: gzip
 max_message_bytes: 1000000
 ssl.certificate_authorities:
  - /usr/share/filebeat/VNG.trust
 ssl.certificate: /usr/share/filebeat/user.cer.pem
 ssl.key: /usr/share/filebeat/user.key.pem
 ssl.verification_mode: "none"
logging.level: info
logging.to_files: true
logging.files:
 path: /var/log/filebeat
 name: filebeat
 keepfiles: 7
 permissions: 0644

Quản trị

 • Stop

docker stop filebeat
 • Reload

docker kill --signal=HUP filebeat
 • Restart

docker restart filebeat
 • Observe

docker logs --tail 100 -f filebeat
 • Uninstall

docker rm filebeat

docker stop filebeat
docker kill --signal=HUP filebeat
docker restart filebeat
docker logs --tail 100 -f filebeat
docker rm filebeat

Trước khi thực hiện cài đặt tác nhân trên các hệ điều hành mà chúng tôi hỗ trợ bên dưới, bạn cần Khởi tạo Certificate. Thông báo hướng dẫn tác nhân thiết lập nằm trong tệp readme, hướng dẫn tập lệnh cũng nằm trong tệp tin chứng chỉ được tải về. Sử dụng thông tin này với các hướng dẫn bên dưới để hoàn thành việc thiết lập Agent for Log.

Last updated