Xem chiết khấu của khách hàng theo Deal

Discount của khách hàng theo deal chỉ có khi partner chủ động tạo trên partner portal (tham khảo mục tạo discount cho EU)

Bước 1: Partner vào menu “Tài khoản” như hình

(1): Chọn menu tài khoản

(2): Nhập điều kiện tìm tài khoản khách hàng muốn xem

(3): Những dòng có thông tin deal như hình → khách hàng theo deal. Nhấn vào tài khoản để xem chi tiết

Last updated