Cách tính phí

Tổng quan

Với nhu cầu khách hàng muốn backup lưu trữ dữ liệu lên VNG Cloud, thì khách hàng sẽ phải trả phí dựa trên 2 yếu tố là:

  • Khách hàng phải có bản quyền License Veeam Backup & Replication;

  • Trả chi phí do dung lượng lưu trữ trên Storage. Việc tính phí dung lượng lưu trữ.

Cách tính phí

Chi phí sử dụng = Giá License của Veeam + Giá lưu trữ trên Storage

VNG Cung cấp toàn bộ license của veeam, chi phí tính theo từng workload (vm , saas, database v.v..) mà Khách hàng cần bảo vệ. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ VNG để được hướng dẫn thêm về license.

Last updated