Linux OS

Để đẩy Metric về vMonitor, bạn cần cài đặt Metric Agent trên server, vMonitor sử dụng Telegraf Agent để đẩy metric về hệ thống, hiện tại Telegraf Agent hỗ trợ Service Account của IAM để xác thực và phân quyền, bạn thực hiện các bước bên dưới để thiết lập Telegraf Agent đẩy metrics về vMonitor Platform.

Chú ý:

 • Lưu ý bạn cần có Quota Metric, nếu chưa có bạn cần thực hiện mua Quota Metric tại đây.

Telegraf Agent với Service Account

 1. Tạo Service Account và gắn policy: vMonitorMetricPush để có đủ quyền đẩy Metric về vMonitor

Để tạo service account bạn truy cập tại đây,

 • Chọn "Create a Service Account", điền tên cho Service Account và nhấn Next Step để gắn quyền cho Service Account

 • Tìm và chọn Policy: vMonitorMetricPush, sau đó nhấn "Create a Service Account" để tạo Service Account, Policy: vMonitorMetricPush do VNG Cloud tạo ra chỉ chứa chính xác quyền đẩy metric về hệ thống

 • Sau khi tạo thành công bạn cần phải lưu lại Client_ID và Secret_Key để thực hiện bước tiếp theo

 1. Thay thế Client_ID, Secret_Key vào câu lệnh bên dưới và chạy trên server để cài đặt

Bạn sử dụng Client_ID và Secret_Key đã sao chép ở trên, thay thế theo thứ tự vào các trường $IAM_CLIENT_ID$IAM_CLIENT_SECRET của câu lệnh bên dưới và chạy trên server cần được monitor, lưu ý bạn cần chạy với quyền root user của server (nếu không bạn phải thêm sudo ở trước câu lệnh)

VMONITOR_SITE=monitoring-agent.vngcloud.vn \
IAM_CLIENT_ID=$IAM_CLIENT_ID \
IAM_CLIENT_SECRET=$IAM_CLIENT_SECRET \
IAM_URL=https://iamapis.vngcloud.vn/accounts-api/v2/auth/token \
bash -c "$(curl -L https://raw.githubusercontent.com/vngcloud/vmonitor-metrics-agent/main/install.sh)"
 1. Sau khi chạy câu lệnh và cài đặt thành công bạn sẽ thấy server ở trang Infrastructure List/Host

Telegraf Agent với API_KEY (deprecated)

Chú ý:

 • Chúng tôi khuyến cáo bạn không sử dụng phương thức này, trong thời gian sắp tới hệ thống của chúng tôi sẽ dừng hỗ trợ các API Key này.

 • Đây là phương thức hỗ trợ cũ của Telegraf với API_Key, sắp tới sẽ dừng hỗ trợ phương thức này.

 • Truy cập vào Integration/API Key để tạo và lấy thông tin API Key. Chọn "Create an API Key", đặt tên cho API Key và nhấn Create, sau đó sao chép API Key để sử dụng

 • Thay thế API Key đã sao chép ở trên vào trường $API_KEY của câu lệnh bên dưới và chạy câu lệnh trên server

API_KEY=$API_KEY bash -c "$(curl -L https://raw.githubusercontent.com/vngcloud/vmonitor-metrics-agent/v1-stable/install.sh)"
 • Sau khi chạy câu lệnh và cài đặt thành công bạn sẽ thấy server ở trang Infrastructure List/Host

Last updated