Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để sử dụng dịch vụ vMonitor Platform Metric, bạn cần mua gói Metric, đầu tiên bạn cần truy cập link https://vmonitor.vngcloud.vn/, chọn tab Quota & Usage và chọn Buy metric quota 


vMonitor Platform Metric sẽ có 4 tier: Free, Small, Medium và Large, sau khi đọc các thông tin về Quota, bạn chọn gói Metric ở tier phù hợp và chọn Select ở tier đó

Ví dụ ở đây, chúng ta chọn Small tier và gói small2x4, sau đó nhấn buy metric quota:

Sau khi mua bạn có thể xem thông tin tổng quan Metric package và các thông tin về quota, bạn có thể nhấn Usage để coi thông tin chi tiết về Package Quota bạn vừa mua 

Thông tin chi tiết gói Metric




  • No labels