Mở rộng tài nguyên

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, VNG Cloud hỗ trợ người dùng mở rộng tài nguyên bằng cách mở rộng dung lượng sử dụng và thông lượng. Làm theo hướng dẫn dưới đây để yêu cầu hỗ trợ:

Bước 1: Người dùng gửi yêu cầu mở rộng tài nguyên đến đội ngũ hỗ trợ bằng việc gửi ticket:

 • 1.1: Truy cập đến trang ticket

 • 1.2: Điền thông tin bắt buộc bao gồm

  • Request Category: Hỗ trợ kỹ thuật (Technical Support)

  • Product: Sản phẩm khác (Other)

  • Ticket information (Subject): Mở rộng tài nguyên File Storage

  • Description: Định danh tài nguyên, Yêu cầu mở rộng dung lượng đến (TB), Yêu cầu mở rộng thông lượng đến (Mb/s)

Bước 2: VNG Cloud xử lý yêu cầu mở rộng tài nguyên

 • 2.1: VNG Cloud liên hệ khách hàng để xác nhận yêu cầu sử dụng.

 • 2.2: VNG Cloud mở rộng tài nguyên theo yêu cầu từ khách hàng.

 • 2.3: VNG Cloud gửi email thông tin tài nguyên vừa cung cấp đến khách hàng.

Bước 3: Người dùng xác nhận

 • 3.1: Người dùng kiểm tra thông tin tài nguyên vừa cung cấp (hướng dẫn trong phần đính kèm)

 • 3.2: Gửi email xác nhận tài nguyên cung cấp cho người dùng là đúng theo yêu cầu.

Lưu ý: Tài nguyên đã được mở rộng sẽ không hỗ trợ giảm xuống (đối với cả dung lượng và thông lượng)

Last updated