Tùy Chỉnh Các Tính Năng Cache

Hỗ trợ tùy chỉnh các tính năng cache: cho phép khách hàng tùy chỉnh các chỉ số cache trên hệ thống và trên browser.

(1): Caching Level: thay đổi tùy chọn loại hình cache trên hệ thống CDN:

  • URL Without Query String Only: Không cache nếu có URL Param trong request.

  • Skip Query String of URL: Loại bỏ URL Param khi tạo Cache.

  • URL With Query String: Cache toàn bộ URL bao gồm cả URL Param.

(2): Quy định thời gian dữ liệu cache được lưu trên các Edge Server của vCDN.

(3): Quy định thời gian cache trên trình duyệt của end-user.

Last updated